2000px Fl    5 1503128133747 

Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh!
Downloads
Overview Search Downloads Up
Category: Quy hoạch - Xây dựng

Order by: Default | Name | Date | Hits | [Descending]
Files:
Quyết định số 10.QĐ.UBND của UBND tỉnh Quy định nội dung về quản lý chất lượng công trình xây dựng

(1 vote)

Download
Download
Created
Size
Downloads
2014-11-17
8.72 MB
591
Thông tư số 176-BTC ngày 06 tháng 12 năm 2011 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng phí thẩm định dự án đầu tư xây dựng.

(1 vote)

Download
Download
Created
Size
Downloads
2014-11-15
57 KB
274
Thông tư số 10-2012TT-BXD ngày 20 tháng 12 năm 2012 của Bộ Xây dựng về việc Hướng dẫn chi tiết một số nội dung của Nghị định số 64.2012.NĐ-CP ngày 04.9.2012

(1 vote)

Download
Download
Created
Size
Downloads
2014-11-15
342.5 KB
3055
Thông tư số 09-2014-TT-BXD ngày 1072014 của Bộ Xây dựng về việc Sửa đổi bổ sung một số điều tại Thông tư 10.2013.TT-BXD ngày 25.7.2013 của Bộ Xây dựng

(1 vote)

Download
Download
Created
Size
Downloads
2014-11-15
660.64 KB
272
Thông tư số 03.2009.TT.BXD hướng dẫn Nghị định 12.2009.NĐ.CP

(1 vote)

Download
Download
Created
Size
Downloads
2014-11-15
144 KB
251
Thông tư 19-BXD ngay 30-6-2009 Quy định về quản lý đầu tư xây dựng trong KCN và KKT

(1 vote)

Download
Download
Created
Size
Downloads
2014-11-15
96 KB
300
Thông tư 10-2013-TT-BXD ngày 2572013 của Bộ Xây dựng Quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng công trình xây dựng

(1 vote)

Download
Download
Created
Size
Downloads
2014-11-15
961.5 KB
1544
Quyết định số 13.QĐ.UBND của UBND tỉnh về Quy trình thẩm tra TK XD của cơ quan chuyên môn về xây dựng

(1 vote)