2000px Fl    5 1503128133747 

Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh!

PHẦN THỨ NHẤT

Tóm tắt ưu đãi thuế tại các KCN trong tỉnh

I. Ưu đãi về thuế thu nhập doanh nghiệp từ ngày 01 tháng 01 năm 2016 (Nghị định số 218/2013/NĐ-CP)

1. Về mức thuế thu nhập doanh nghiệp:

Doanh nghiệp thực hiện dự án đầu tư mới quy định tại điểm a, b sau đây áp dụng thuế suất 17% trong 10 năm.

a) Thu nhập của doanh nghiệp từ thực hiện dự án đầu tư mới tại các khu công nghiệp trong tỉnh

b) Riêng với khu công nghiệp Bờ Trái sông Đà, dự kiến mức thuế này áp dụng với các lĩnh vực sau: Thu nhập của doanh nghiệp từ thực hiện dự án đầu tư mới: Sản xuất thép cao cấp; sản xuất sản phẩm tiết kiệm năng lượng; sản xuất máy móc, thiết bị phục vụ cho sản xuất nông, lâm, ngư, diêm nghiệp; sản xuất thiết bị tưới tiêu; sản xuất, tinh chế thức ăn gia súc, gia cầm, thủy sản; phát triển ngành nghề truyền thống.

Các dự án khác tại KCN Bờ Trái sông Đà dự kiến nộp thuế ở mức 20%

2. Thu nhập từ thực hiện dự án đầu tư mới tại các KCN trong tỉnh đều được miễn thuế ít nhất 2 năm và giảm 50% số thuế phải nộp trong 4 năm tiếp theo. (Một số dự án được ưu đãi cao hơn được giải thích tại PHẦN THỨ HAI)

{

II. Miễn tiền thuê đất (đối với hình thức thuê đất để thực hiện dự án đầu tư)

Miễn giảm tiền thuê đất thô trong các KCN trên địa bàn tỉnh Hòa Binh (Nghị định 46/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ)

Địa bàn, lĩnh vực đầu tư

Thời gian miễn tiền thuê đất (năm)

Cả đời dự án

15

11

7

Tại các KCN Lương Sơn, Bờ Trái sông Đà, Mông Hóa (các KCN đã có Quyết định thành lập)

       

Dự án sử dụng đất xây dựng nhà ở cho công nhân của các khu công nghiệp

x

     

Đất xây dựng kết cấu hạ tầng sử dụng chung trong khu công nghiệp

x

     

Dự án đầu tư thuộc Danh mục lĩnh vực đặc biệt ưu đãi đầu tư

 

x

   

Dự án đầu tư khác

   

x

 

Tại các KCN khác (các KCN chưa có Quyết định thành lập)

       

Dự án sử dụng đất xây dựng nhà ở cho công nhân của các khu công nghiệp

x

     

Đất xây dựng kết cấu hạ tầng sử dụng chung trong khu công nghiệp

x

     

Dự án đầu tư thuộc Danh mục lĩnh vực đặc biệt ưu đãi đầu tư

 

x

   

Dự án đầu tư thuộc Danh mục lĩnh vực ưu đãi đầu tư

   

x

 

Dự án đầu tư khác

     

x

Chú thích:

- Ngoài ra, các dự án đều được miễn tiền thuê đất trong thời gian xây dựng cơ bản, được thực hiện theo dự án gắn với việc Nhà nước cho thuê đất mới, chuyển từ giao đất không thu tiền sử dụng đ