2000px Fl    5 1503128133747 

Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh!

            Nắm bắt nội dung của Kế hoạch số 93/KHUBND ngày 21/5/2019 của Uỷ ban nhân dân tỉnh triển khai thực hiện Chỉ thị số 26/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về đẩy mạnh Hội nhập kinh tế quốc tế theo hướng hiệu lực, hiệu quả hơn trên địa bàn tỉnh Hòa Bình; Kế hoạch số 33/KH-UBND ngày 28/2/2019 về thực hiện Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP), Quyết định số 2058/QĐ-UBND ngày 1/9/2020 của UBND tỉnh Hòa Bình phê duyệt Kế hoạch thực hiện Hiệp định Thương mại tự do giữa Việt Nam và Liên minh Châu Âu (EVFTA) trên địa bàn tỉnh Hòa Bình, kịp thời cập nhật, nắm bắt thông tin thị trường xuất khẩu, thị trường trong nước, yêu cầu về kỹ thuật, quy định về quản lý xuất nhập khẩu hàng hóa,… của các nước đối tác để các doanh nghiệp có kế hoạch sản xuất, kinh doanh phù hợp.

Tải về:

Kế hoạch số 93/KHUBND ngày 21/5/2019

-  Kế hoạch số 33/KH-UBND ngày 28/2/2019

- Công văn số 7593/VPUBND-TCTM ngày 30/10/2020

Ngày 14/12/2020, Chính phủ ban hành Nghị định số: 145/2020/NĐ-CP của Chính phủ, quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về điều kiện lao động và quan hệ lao động.

Nghị định gồm 11 chương, 115 điều, 5 phụ lục, có hiệu lực kể từ ngày 1/2/2021 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành nhiều nội dung của Bộ luật Lao động 2019, đó là quản lý lao động, hợp đồng lao động, cho thuê lại lao động, đối thoại tại nơi làm việc, tiền lương, thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi, kỷ luật lao động, trách nhiệm vật chất, lao động nữ và vấn đề bình đẳng giới, những quy định riêng đối với giúp việc gia đình, giải quyết tranh chấp lao động.

Tải về: Nghị định số: 145/2020/NĐ-CP ngày 14/12/2020

            Ngày 24/5/2020, Bộ kế hoạch và Đầu tư đã có công văn số 5522/BKHĐT-ĐTNN về việc báo cáo tình hình thiệt hại do dịch Covid-19 của các doanh nghiệp đầu tư nước ngoài.

       Theo đó, do dịch Covid-19 đang có xu hướng diễn biến phức tạp trở lại và ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đang tổng hợp tình hình hoạt động của các doanh nghiệp bị tác động bởi dịch Covid-19 để kịp thời tham mưu các giải pháp hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho các doanhnghiệp.

        Để có cơ sở báo cáo Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hòa Bình kính đề nghị Quý nhà đầu tư phối hợp, thực hiện cập nhật tình hình
hoạt động của doanh nghiệp đến thời điểm ngày 25/8/2020. Báo cáo của Quýnhà đầu tư đề nghị thực hiện trực tuyến tại địa chỉ: http://bit.ly/HBantiCovid-19;

          Thời hạn báo cáo trước 10 giờ 00 phút ngày 28 tháng 8 năm 2020.

         Chi tiết: Công văn số 2257/SKHĐT-DN ngày 26/8/2020

Thông báo

THÔNG BÁO CÔNG KHAI DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THỰC HIỆN TIẾP NHẬN, TRẢ KẾT QUẢ GIẢI QUYẾT TTHC QUA DỊCH VỤ BƯU CHÍNH CÔNG ÍCH


CÔNG ĐIỆN KHẨN SỐ 09 CỦA CHỦ TỊCH UBND TỈNH HÒA BÌNH


HỘI NGHỊ ĐỐI THOẠI VỚI CÁC NHÀ ĐẦU TƯ, DOANH NGHIỆP FDI


THÔNG BÁO THỜI GIAN LÀM VIỆC CỦA BAN QUẢN LÝ CÁC KHU CÔNG NGHIỆP TỈNH HÒA BÌNH


THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA BAN QUẢN LÝ CÁC KHU CÔNG NGHIỆP


THÔNG BÁO CÔNG KHAI DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THỰC HIỆN TIẾP NHẬN, TRẢ KẾT QUẢ GIẢI QUYẾT TTHC QUA DỊCH VỤ BƯU CHÍNH CÔNG ÍCH


CÔNG ĐIỆN KHẨN SỐ 09 CỦA CHỦ TỊCH UBND TỈNH HÒA BÌNH


HỘI NGHỊ ĐỐI THOẠI VỚI CÁC NHÀ ĐẦU TƯ, DOANH NGHIỆP FDI


THÔNG BÁO THỜI GIAN LÀM VIỆC CỦA BAN QUẢN LÝ CÁC KHU CÔNG NGHIỆP TỈNH HÒA BÌNH


THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA BAN QUẢN LÝ CÁC KHU CÔNG NGHIỆP


THÔNG BÁO CÔNG KHAI DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THỰC HIỆN TIẾP NHẬN, TRẢ KẾT QUẢ GIẢI QUYẾT TTHC QUA DỊCH VỤ BƯU CHÍNH CÔNG ÍCH


CÔNG ĐIỆN KHẨN SỐ 09 CỦA CHỦ TỊCH UBND TỈNH HÒA BÌNH


HỘI NGHỊ ĐỐI THOẠI VỚI CÁC NHÀ ĐẦU TƯ, DOANH NGHIỆP FDI


THÔNG BÁO THỜI GIAN LÀM VIỆC CỦA BAN QUẢN LÝ CÁC KHU CÔNG NGHIỆP TỈNH HÒA BÌNH


THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA BAN QUẢN LÝ CÁC KHU CÔNG NGHIỆP


THÔNG BÁO CÔNG KHAI DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THỰC HIỆN TIẾP NHẬN, TRẢ KẾT QUẢ GIẢI QUYẾT TTHC QUA DỊCH VỤ BƯU CHÍNH CÔNG ÍCH


CÔNG ĐIỆN KHẨN SỐ 09 CỦA CHỦ TỊCH UBND TỈNH HÒA BÌNH


HỘI NGHỊ ĐỐI THOẠI VỚI CÁC NHÀ ĐẦU TƯ, DOANH NGHIỆP FDI


THÔNG BÁO THỜI GIAN LÀM VIỆC CỦA BAN QUẢN LÝ CÁC KHU CÔNG NGHIỆP TỈNH HÒA BÌNH


THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA BAN QUẢN LÝ CÁC KHU CÔNG NGHIỆP


THÔNG BÁO CÔNG KHAI DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THỰC HIỆN TIẾP NHẬN, TRẢ KẾT QUẢ GIẢI QUYẾT TTHC QUA DỊCH VỤ BƯU CHÍNH CÔNG ÍCH


CÔNG ĐIỆN KHẨN SỐ 09 CỦA CHỦ TỊCH UBND TỈNH HÒA BÌNH


HỘI NGHỊ ĐỐI THOẠI VỚI CÁC NHÀ ĐẦU TƯ, DOANH NGHIỆP FDI


THÔNG BÁO THỜI GIAN LÀM VIỆC CỦA BAN QUẢN LÝ CÁC KHU CÔNG NGHIỆP TỈNH HÒA BÌNH


THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA BAN QUẢN LÝ CÁC KHU CÔNG NGHIỆP


THÔNG BÁO CÔNG KHAI DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THỰC HIỆN TIẾP NHẬN, TRẢ KẾT QUẢ GIẢI QUYẾT TTHC QUA DỊCH VỤ BƯU CHÍNH CÔNG ÍCH


CÔNG ĐIỆN KHẨN SỐ 09 CỦA CHỦ TỊCH UBND TỈNH HÒA BÌNH


HỘI NGHỊ ĐỐI THOẠI VỚI CÁC NHÀ ĐẦU TƯ, DOANH NGHIỆP FDI


THÔNG BÁO THỜI GIAN LÀM VIỆC CỦA BAN QUẢN LÝ CÁC KHU CÔNG NGHIỆP TỈNH HÒA BÌNH


THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA BAN QUẢN LÝ CÁC KHU CÔNG NGHIỆP


THÔNG BÁO CÔNG KHAI DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THỰC HIỆN TIẾP NHẬN, TRẢ KẾT QUẢ GIẢI QUYẾT TTHC QUA DỊCH VỤ BƯU CHÍNH CÔNG ÍCH


CÔNG ĐIỆN KHẨN SỐ 09 CỦA CHỦ TỊCH UBND TỈNH HÒA BÌNH


HỘI NGHỊ ĐỐI THOẠI VỚI CÁC NHÀ ĐẦU TƯ, DOANH NGHIỆP FDI


THÔNG BÁO THỜI GIAN LÀM VIỆC CỦA BAN QUẢN LÝ CÁC KHU CÔNG NGHIỆP TỈNH HÒA BÌNH


THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA BAN QUẢN LÝ CÁC KHU CÔNG NGHIỆP


THÔNG BÁO CÔNG KHAI DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THỰC HIỆN TIẾP NHẬN, TRẢ KẾT QUẢ GIẢI QUYẾT TTHC QUA DỊCH VỤ BƯU CHÍNH CÔNG ÍCH


CÔNG ĐIỆN KHẨN SỐ 09 CỦA CHỦ TỊCH UBND TỈNH HÒA BÌNH


HỘI NGHỊ ĐỐI THOẠI VỚI CÁC NHÀ ĐẦU TƯ, DOANH NGHIỆP FDI


THÔNG BÁO THỜI GIAN LÀM VIỆC CỦA BAN QUẢN LÝ CÁC KHU CÔNG NGHIỆP TỈNH HÒA BÌNH


THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA BAN QUẢN LÝ CÁC KHU CÔNG NGHIỆP524342424242

dichvucongquocgia

tiep nhan phan anh kien nghi

dich vu cong truc tuyen va he thong tra cuu

khucongnghiep

congbaocp

cong thong tin hb

bao HB

csdl

congbaohb

654634643554543

5644345435345

454354354588

7858757

7787885646

Thống kê truy cập

2629074
Hôm nay
Hôm qua
Tuần này
Tuần trước
Tháng này
Tháng trước
Tất cả
186
911
1446
1388458
7014
13832
2629074

Your IP: 3.239.236.140
2021-01-19 08:38

Thư viện ảnh

Template Settings

Color

For each color, the params below will be given default values
Blue Oranges Red

Body

Background Color
Text Color

Header

Background Color

Spotlight3

Background Color

Spotlight4

Background Color

Spotlight5

Background Color

Footer

Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Direction