2000px Fl    5 1503128133747 

Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh!

Kính gửi: Các doanh nghiệp đầu tư trong các khu công nghiệp tỉnh Hòa Bình

                                                      

Thực hiện Thông tư số 22/2015/TT-BKHĐT ngày 18/12/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định về mẫu báo cáo giám sát, đánh giá đầu tư, Ban Quản lý các khu công nghiệp yêu cầu nhà đầu tư trong các khu công nghiệp tỉnh Hòa Bình nộp báo cáo giám sát, đánh giá đầu tư năm 2015 (có mẫu báo cáo (quý)/ 6 tháng/năm sao gửi kèm theo), trong đó mẫu số 12 dành cho đại đa số các dự án đầu tư nói chung, vả mẫu số 03 dành cho dự án sử dụng vốn nhà nước, ví dụ dự án hạ tầng khu công nghiệp Mông Hóa của Trung tâm Phát triển hạ tầng và Dịch vụ khu công nghiệp)

Nhà đầu tư lưu ý: theo quy định tại Nghị định số 84/2015/NĐ-CP ngày 30/9/2015 của Chính phủ về giám sát và đánh giá đầu tư; Thông tư số 22/2015/TT-BKHĐT; Thông tư số 16/2015/TT-BKHĐT ngày 18/11/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định về biểu mẫu thực hiện thủ tục đầu tư và báo cáo hoạt động đầu tư tại Việt Nam (hiện có trên website của Ban Quản lý, địa chỉ: www.ips.hoabinh.gov.vn, tại thư mục văn bản pháp quy/đầu tư), ngoài báo cáo giám sát đầu tư định kỳ 6 tháng và hàng năm, nhà đầu tư còn cần thực hiện một số mẫu báo cáo khác. Quy định về loại báo cáo, kỳ hạn báo cáo đối với từng loại dự án đầu tư được nêu tại các Điều 68, 69 Nghị định số 84/2015/NĐ-CP. Các mẫu báo cáo được quy định tại Thông tư số 22/2015/TT-BKH ngày 18/12/2015; Thông tư số 16/2015/TT-BKHĐT ngày 18/11/2015. Đề nghị nhà đầu tư nghiên cứu các quy định trên để thực hiện báo cáo đúng kỳ hạn.

Báo cáo gửi về Phòng Xúc tiến đầu tư, Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Hòa Bình,số 670, đường Trần Hưng Đạo, thành phố Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình; điện thoại: 0218.3897052; Fax: 0218.3851029, theo kỳ hạn quy định (trước ngày 10 tháng tiếp theo của kỳ báo cáo đối với báo cáo giám sát đầu tư) đồng thời gửi Email về địa chỉ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. nếu báo cáo gửi qua đường bưu điện dự kiến không đến kịp hạn nói trên.

Công văn này thay thế Công văn số 183/BQLKCN-XTĐT ngày 26/6/2013 của Ban Quản lý các khu công nghiệp về việc báo cáo giám sát, đánh giá dự án đầu tư.

Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh đề nghị nhà đầu tư trong các khu công nghiệp triển khai thực hiện./.

File đính kèm:

CV_03_BC_GS_danh_gia_DADT.pdf

TT_22._QD_bieu_mau_BC_GS_va_danh_gia_DT.pdf

            16_2015_TT-BKHDT.pdf