2000px Fl    5 1503128133747 

Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh!

UBND TỈNH HOÀ BÌNH

BAN QUẢN LÝ CÁC KHU CÔNG NGHIỆP


Số:     /BC-BQLKCN

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


            Hoà Bình, ngày 15 tháng 01 năm 2019

BÁO CÁO

Kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2018,

nhiệm vụ trọng tâm năm 2019

(Báo cáo phục vụ Hội nghị tổng kết năm 2018, nhiệm vụ trọng tâm năm 2019)

Thực hiện Quyết định số 54/QĐ-UBND ngày 10/01/2018 của UBND tỉnh về việc ban hành Kế hoạch chỉ đạo, điều hành thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2018 và Quyết định số 716/QĐ-UBND ngày 22/3/2018 của UBND tỉnh về phê duyệt nhiệm vụ trọng tâm năm 2018. Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh (viết tắt là Ban Quản lý) báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2018, như sau:

Phần thứ nhất

Kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2018

I. Kết quả thực hiện nhiệm vụ xây dựng các KCN năm 2018

1. Các chỉ tiêu phát triển các khu công nghiệp

STT Chỉ tiêu Đơn vị tính Kế hoạch 2018 Thực hiện năm 2018 So với năm 2017 (%)

So với kế hoạch năm 2018

(%)

1 Số dự án đầu tư mới Dự án 06 20 (02FDI)[1] 142,85 333,3
2 Số dự án mới đi vào hoạt động SXKD Dự án 05 05 166,66 100
3 Doanh thu Tỷ đồng 13.000 15.282 118,04 117,5
4 Giá trị xuất khẩu Triệu USD 520 595,84 117,58 114,5
5 Nộp ngân sách Nhà nước Tỷ đồng 200 201 130,14 100,5
6 Tạo việc làm mới Người 1.500 1.538 86,55 102,5

Đến hết 31/12/2018, các KCN trong tỉnh đã thu hút được 87 dự án, trong đó có 23 dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài với vốn đăng ký là 605,4 triệu USD và 64 dự án đầu tư trong nước với vốn đăng ký 7.250,14 tỷ đồng; có 49 dự án đã đi vào hoạt động sản xuất kinh doanh. Giải quyết việc làm cho 17.858 người, trong đó 90% là lao động địa phương. Năm 2018, Ban Quản lý các KCN đã hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao[2].

2. Thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn

2.1. Công tác quản lý Quy hoạch và Xây dựng

Duy trì thực hiện tốt công tác quản lý quy hoạch và xây dựng. Hướng dẫn, đôn đốc các doanh nghiệp thực hiện đầu tư xây dựng theo đúng quy hoạch đã được phê duyệt. Hoàn thành điều chỉnh và công bố đồ án điều chỉnh Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 các KCN: Yên Quang, Bờ trái Sông Đà và KCN Mông Hóa. Tổ chức hội nghị giao ban tiếp tục hỗ trợ, tháo gỡ giải quyết khó khăn vướng mắc và đôn đốc chủ đầu tư triển khai thực hiện đầu tư hạ tầng các KCN.

Đôn đốc, chỉ đạo thực hiện dự án đường trục chính KCN Mông Hóa, Trạm xử lý nước thải KCN Bờ trái Sông Đà. Triển khai thực hiện dự án Đường vào KCN Yên Quang. Chỉ đạo, đôn đốc Chủ đầu tư hạ tầng các khu công nghiệp lập kế hoạch đầu tư kết cấu hạ tầng các khu công nghiệp năm 2018.

Hướng dẫn, thẩm định thiết kế cơ sở 08[3] dự án; cấp giấy phép xây dựng 08[4] dự án; cấp điều chỉnh giấy phép xây dựng 02 dự án. Xác nhận khối lượng công trình hoàn thành cho 01 dự án.

Xây dựng Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 110/NQ-CP ngày 25/8/2018 của Chính phủ về một số nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu tháo gỡ khó khăn, vướng mắc về cơ chế, chính sách liên quan đến đầu tư xây dựng.

2.

ôHaHo

ôHaHo

ôHaHo

ôHaHo

2. Công tác Quản lý đầu tư

Xây dựng chương trình, nội dung và các điều kiện phục vụ, tham gia các Hội nghị xúc tiến đầu tư trong và ngoài nước (tập gấp tiếng Anh phát hành quảng bá thu hút đầu tư). Tham gia gian hàng triển lãm tại Hội nghị tổng kết 30 năm đầu tư nước ngoài do Bộ Kế hoạch và Đầu tư tổ chức. Phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư, Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch tham mưu cho UBND tỉnh tổ chức thành công Hội nghị Xúc tiến đầu tư tỉnh Hòa Bình năm 2018.

Thực hiện đón tiếp đoàn Đại sứ quán Mông Cổ và đoàn Đại biểu tỉnh Tuv- Mông Cổ thăm và làm việc với các doanh nghiệp trong khu công nghiệp Lương Sơn.

Hướng dẫn thủ tục đầu tư, đã cấp mới Quyết định chủ trương đầu tư cho 12[5] dự án; GCNĐKĐT cho 03[6]; 05[7] dự án không thuộc diện cấp GCNĐKĐT/QĐCTĐT và điều chỉnh cho 25 dự án. Quyết định thu hồi 02[8] dự án, tự chấm dứt hoạt động 02[9] dự án.

Hoàn thiện Kế hoạch thực hiện Quyết định số 255/QĐ-UBND ngày 28/02/2017 của UBND tỉnh về việc ban hành Kế hoạch thực hiện cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh tỉnh Hòa Bình năm 2018, định hướng đến năm 2020. Xây dựng Kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết số 19-2018/NQ-CP của Chính phủ về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh năm 2018 và những năm tiếp theo.

2.3. Công tác Quản lý Tài nguyên và Môi trường

Tiếp tục triển khai thực hiện dự án tạo quỹ đất sạch KCN Mông Hóa; Lập danh mục bổ sung các dự án cần thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa để phát triển kinh tế - xã hội năm 2018.

Đôn đốc, hướng dẫn các doanh nghiệp thực hiện quan trắc định kỳ năm 2018 và thực hiện chế độ báo cáo về công tác bảo vệ môi trường theo quy định.

Tổ chức Hội nghị tuyên truyền, phổ biến pháp luật bảo vệ môi trường năm 2018; làm pano, băng rôn tuyên truyền ngày môi trường thế giới 5/6, hưởng ứng tuần lễ làm cho thế giới sạch hơn,…. rà soát, kiểm tra việc thực hiện công tác bảo vệ môi trường của các doanh nghiệp trong khu công nghiệp.

  Xác nhận việc thực hiện các quy định về bảo vệ môi trường cho 06[10] doanh nghiệp. Xác nhận hoàn thành công trình bảo vệ môi trường trước khi vận hành 01[11] doanh nghiệp.

2.4. Công tác Quản lý doanh nghiệp

Hướng dẫn, đôn đốc các doanh nghiệp thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật về lao động, an toàn vệ sinh thực phẩm; thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việc. Tổng hợp thông tin về tình hình thực hiện lương tối thiểu vùng từ 01/01/2018 của các doanh nghiệp KCN; lương, thưởng Tết, hoạt động sau tết Nguyên đán của công nhân lao động, sản xuất kinh doanh trong các KCN; Kiểm tra, nắm bắt khó khăn, vướng mắc và kiến nghị của doanh nghiệp liên quan đến các vấn đề an ninh trật tự, mất điện, cắt điện,... tình hình tuyển dụng lao động, chất lượng đào tạo nghề, nhà ở cho công nhân và tranh chấp lao động của các doanh nghiệp tại các khu công nghiệp,... Tiếp nhận và thông báo làm thêm giờ từ 200-300 giờ cho 02 doanh nghiệp.

Hướng dẫn hồ sơ, Cấp mới 31, cấp lại 47 GPLĐ, Thông báo không cấp GPLĐ 01 người. Thông báo chấp thuận sử dụng lao động nước ngoài 19 Công ty. Xác nhận người lao động nước ngoài làm việc trong khu công nghiệp không thuộc diện cấp giấy phép lao động 04 người; Thông báo nội quy lao động 02. Thu hồi 18 (trả lại GPLĐ) hoặc GP hết hạn. Tiếp nhận thỏa ước lao động tập thể 02 doang nghiệp.

Năm 2018, đã tổ chức 03 Hội nghị truyền thông Chuyên đề về Kỹ năng hoạt động xây dựng đời sống văn hóa cơ sở theo Chỉ thị 52-CT/TW ngày 09/01/2016 của Ban Bí thư TW Đảng. Tổ chức Hội nghị và huấn luyện phòng chống cháy nổ tại KCN Lương Sơn.

Triển khai thực hiện các loại hình dịch vụ về đầu tư, xây dựng, môi trường, đất đai, huấn luyện an toàn lao động, vệ sinh lao động và khám sức khỏe định kỳ cho công nhân; quan trắc môi trường lao động ...doanh thu đạt hơn 989 triệu đồng.

2.5. Hoạt động phối hợp với công đoàn các KCN.

  Thực hiện tốt công tác Phối hợp với Công đoàn các KCN tuyên truyền phát triển đoàn viên, hướng dẫn, chỉ đạo Công đoàn các doanh nghiệp tổ chức Đại hội Công đoàn; thành lập mới; kết nạp đoàn viên và vận động công nhân lao động lập thành tích chào mừng các ngày lễ lớn trong năm bằng các hoạt động cụ thể, thiết thực tại đơn vị.

          Tổ chức thăm hỏi, động viên và trao tặng 10 phần quà cho các hộ gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn nhân dịp Tết Nguyên đán với giá trị là 5 triệu đồng; tặng 20 suất học bổng, mỗi suất là 300.000 đồng (giá trị là 6 triệu đồng) cho các cháu học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn tại 02 trường Tiểu học và Mầm non xã Đa Phúc, huyện Yên Thủy, nhân dịp khai giảng năm học mới 2018-2019.

          2.6. Công tác cải cách hành chính -Tổng hợp

Xây dựng và triển khai thực hiện hiệu quả kế hoạch rà soát, kiểm soát TTHC; cải cách hành chính; kế hoạch thực hiện quy chế dân chủ; phòng chống tham nhũng, hệ thống hóa VBQPPL giai đoạn 2014-2018.

Báo cáo tình hình: phát triển các KCN hằng tháng, quý; kiểm soát TTHC năm 2017; kiểm soát TTHC, CCHC hằng quý; công tác phòng chống tham nhũng hằng tháng, 6 tháng; thực hiện Nghị định số 130/2005/NĐ-CP và Nghị định số 16/2015/NĐ-CP của Chính phủ năm 2017,...

Tham mưu UBND tỉnh Quyết định thành lập Ban Chỉ đạo đầu tư phát triển hạ tầng các khu, cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh, các Quyết định phân công nhiệm vụ, Kế hoạch triển khai thực hiện nhiệm vụ của Ban chỉ đạo.

          Năm 2018, đã tiếp nhận 156 hồ sơ, trả 156 kết quả (02 hồ sơ năm 2017 chuyển sang, 01 hồ sơ chờ trả kết quả), 02 hồ sơ đang trong thời hạn thẩm định. 100% hồ sơ giải quyết trước và đúng thời hạn quy định.

2.7. Công tác tổ chức - cán bộ và quản trị - hành chính

Tuyển dụng mới 02 viên chức; Thực hiện quy trình luân chuyển 02 chức danh trưởng phòng, bổ nhiệm 01 trưởng phòng Trung tâm, bổ nhiệm lại 01 phó phòng, xét nâng lương cho 08 công chức, viên chức và HĐ theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP (trong đó 01 trường hợp trước thời hạn), và tổ chức cho 100% tập thể, cá nhân đăng ký và cam kết thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính trong thực thi công vụ.

Quản lý tài chính, mua sắm, quản lý và sử dụng tài sản của cơ quan được thực hiện theo quy định của Nhà nước và của Tỉnh. Trụ sở làm việc và phương tiện xe ô tô được quản lý và sử dụng đúng mục đích; cơ quan được bảo vệ an toàn.

Năm 2018, đã tiếp nhận 2.490 văn bản, phát hành 810 văn bản, đảm bảo thời gian quy định.

2.8. Công tác phối hợp với các Sở, Ngành

Năm 2018, Ban Quản lý đã phối hợp với các Sở, Ngành làm tốt công tác thẩm tra cấp GCNĐT, quản lý lao động, quản lý xây dựng, môi trường cụ thể là:

Phối hợp với Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Khoa học và Công nghệ, Tài nguyên và Môi trường trong công tác thẩm tra cấp GCNĐT, thu hồi GCNĐT; thẩm định các dự án đầu tư bằng nguồn vốn ngân sách Nhà nước.

Phối hợp với Sở: Xây dựng, Kế hoạch và Đầu tư, Giao thông trong việc quản lý quy hoạch và xây dựng; rà soát quy hoạch, xây dựng của các dự án trong KCN.

Phối hợp với Thanh tra -Tổng cục môi trường; phòng cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường - Công an tỉnh; Sở Tài nguyên và Môi trường kiểm tra, đôn đốc các DN tuân thủ pháp luật bảo vệ môi trường.

Phối hợp Sở Lao động Thương binh và Xã hội, Liên đoàn lao động tỉnh, Công an PCCC, Bảo hiểm xã hội tỉnh về tuyên truyền phổ biến pháp luật theo Chỉ thị 52-CT/TW ngày 09/01/2016 của Ban Bí thư TW Đảng; PCCC cho các doanh nghiệp trong các KCN.

II. Kết quả hoạt động của các doanh nghiệp trong các KCN

Năm 2018, các doanh nghiệp trong các khu công nghiệp đều hoạt động ổn định, đạt kết quả các chỉ tiêu về giá trị sản xuất công nghiệp, xuất khẩu đều tăng hơn so với năm trước.

* Cơ bản các Doanh nghiệp đã tuân thủ các quy định về công tác quy hoạch, xây dựng, bảo vệ môi trường và sản xuất kinh doanh trong các khu công nghiệp, qua theo dõi cho thấy:

* Các doanh nghiệp hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ sản xuất kinh doanh:     Doanh thu và giá trị xuất khẩu tăng cao so với năm 2017 là Công ty TNHH HNT Vina (gần 200 triệu USD, tăng trên 50 triệu USD so với năm 2017); Công ty TNHH DoosungTech VN (trên 180 triệu USD); Công ty TNHH SX hàng May mặc Esquel VNHB (trên 80 triệu USD tăng gần 35 triệu USD so với năm 2017); hay công ty TNHH Dệt kim Hòa Bình Koyuseni tuy mới đi vào sản xuất kinh doanh năm thứ 2 nhưng doanh thu đã đạt 120 tỷ đồng, tăng trên 60 tỷ so với năm 2017, số lao đông tăng từ 192 lên 450 người; Hay Công ty TNHH Nissin Manufacturing VN đạt doanh thu ổn định nhiều năm và tích cực đóng góp ngân sách tốt trên 1.9 triệu USD năm 2018...Tích cực tham gia các phong trào văn nghệ, thể thao, từ thiện do công đoàn và đoàn thể cấp trên phát động.

* Các doanh nghiệp giải quyết từ trên 1.000 lao động trở lên, trong đó hơn 90% là lao động địa phương: 07 doanh nghiệp, gồm: Công ty TNHH Sản xuất hàng may mặc Esquel VN Hòa Bình tạo việc làm cho khoảng 4.600 lao động; Công ty TNHH HNT Vina tạo việc làm cho gần 1.930 lao động; Công ty TNHH Transon Việt Nam tạo việc làm cho 1.600 lao động; Công ty TNHH DoosungTech VN tạo việc làm cho 1.430 lao động; Công ty TNHH Sankoh VN 1.530 lao động; Công ty TNHH Midori Apparel Việt Nam 1.300 lao động; Công ty TNHH Global Garment Sourcing Việt Nam tạo việc làm cho gần 1.000 lao động.

* Ngoài ra các doanh nghiệp giải quyết việc làm cho người khuyết tật, lao động nữ lớn tuổi: Công ty TNHH Seyoung INC (10 lao động), Công ty TNHH GGS Việt Nam (04 lao động), Công ty TNHH Sankoh VN (02 lao động). Doanh nghiệp giải quyết việc làm cho người lao động nữ lớn tuổi nhiều nhất là Công ty TNHH Việt Nam Fragraces Hòa Bình.

* Các doanh nghiệp có chế độ, chính sách quan tâm chăm lo đời sống người lao động: Công ty TNHH HNT Vina, TNHH Nissin Manufacturing Việt Nam, Công ty TNHH Sản xuất hàng may mặc Esquel VN Hòa Bình, Công ty TNHH Midori Apparel Việt Nam, Công ty TNHH Almine Việt Nam, Công ty TNHH Sankoh VN, Công ty TNHH nghiên cứu kỹ thuật R VN,...

          * Các Doanh nghiệp đã thực hiện đúng các quy định về công tác bảo vệ môi trường: quan tâm xây dựng các công trình xử lý môi trường, thực hiện tốt, đúng pháp luật về bảo vệ môi trường, tiêu biểu như: Cty TNHH Midori Apprel Việt Nam, Công ty TNHH Almine Việt Nam, Công ty TNHH Sankoh Việt Nam, Công ty TNHH HNT Vina.

         Tuy nhiên, ở một số cơ sở sản xuất trong các KCN chưa tuân thủ nghiêm túc các quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường, gây ô nhiễm môi trường như: vẫn còn tình trạng xả nước thải không đạt quy chuẩn, tiêu chuẩn ra môi trường tiếp nhận; không tuân thủ hoặc không thực hiện đầy đủ theo các nội dung cam kết trong báo cáo đánh giá tác động môi trường, kế hoạch bảo vệ môi trường đã được cơ quan quản lý nhà nước phê duyệt[12]; không thực hiện báo cáo về công tác bảo vệ môi trường (báo cáo kết quả quan trắc môi trường, báo cáo quản lý chất thải nguy hại,...) về cơ quan quản lý nhà nước theo quy định[13].

III. Công tác Thi đua - Khen thưởng

Các phong trào thi đua do Ban Quản lý phát động năm 2018 đều được công chức, viên chức và người lao động trong cơ quan, các doanh nghiệp đồng tình hưởng ứng với tinh thần trách nhiệm cao, kết quả:

1. Công tác thi đua tại Ban Quản lý:

- Có 6 tập thể được Trưởng Ban tặng danh hiệu Tập thể Lao động tiên tiến và 01 tập thể trình UBND tỉnh tặng danh hiệu Tập thể lao động xuất sắc năm 2018.

- Có 25 cá nhân được Trưởng Ban tặng danh hiệu Lao động tiên tiến.

- Có 04 cá nhân được Trưởng Ban tặng danh hiệu Chiến sỹ thi đua cơ sở.

- Có 01 cá nhân trình đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh tặng danh hiệu Chiến sỹ thi đua cấp tỉnh.

2. Công tác thi đua tại các doanh nghiệp trong các KCN trên địa bàn tỉnh

          a. Khối thi đua các doanh nghiệp FDI:

- Đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh tặng “Cờ thi đua xuất sắc” doanh nghiệp xếp thứ Nhất:

Công ty TNHH HNT Vina.

- Đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen 02 doanh nghiệp xếp thứ Nhì:

+ Công ty TNHH Nissin Manufacturing Việt Nam.

+ Công ty TNHH Dệt kim Hòa Bình Koyuseni.

-       Đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen cho 03 doanh nghiệp xếp thứ Ba:

+ Công ty TNHH nghiên cứu kỹ thuật R.

+ Công ty TNHH Doosung Tech Việt Nam.

+ Công ty TNHH Sankoh Việt Nam.

b. Khối thi đua các doanh nghiệp DDI:

- Đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh tặng “Cờ thi đua xuất sắc” cho doanh nghiệp xếp thứ Nhất: Công ty Cổ phần Bất Động sản An Thịnh Hòa Bình.

- Đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen cho 02 doanh nghiệp xếp thứ Nhì:

+ Công ty Cổ phần Thương Mại Dạ Hợp.

+ Chi nhánh Công ty TNHH Minh Trung.

          IV. Một số khó khăn, hạn chế

   1. Công tác quy hoạch và xây dựng

   Tiến độ thực hiện đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu công nghiệp còn chậm. Nguyên nhân do còn nhiều vướng mắc trong công tác đền bù, giải phóng mặt bằng các KCN; ngân sách tỉnh còn khó khăn chưa hỗ trợ nhiều cho xây dựng hạ tầng; Các chủ đầu tư hạ tầng chưa thật sự chủ động thực hiện kế hoạch đầu tư.

   2. Công tác xúc tiến đầu tư

Môi trường đầu tư vào khu công nghiệp cải thiện chưa nhiều. Do hạ tầng các khu công nghiệp đầu tư chưa đồng bộ, một số KCN có đất sạch thì giá thuê đất có hạ tầng cao; tỉnh chưa có cơ chế ưu đãi cụ thể về đầu tư vào khu công nghiệp.

3. Công tác bảo vệ môi trường

Phần lớn các khu công nghiệp chưa có hệ thống thu gom xử lý nước thải tập trung ảnh hưởng đến công tác thu hút đầu tư.

Khu công nghiệp Lương Sơn có nhà máy xử lý nước thải tập trung, nhưng chưa đáp ứng yêu cầu (hiện nay nước thải cột B); nhà máy nước thải KCN bờ trái đang xây dựng.

4. Công tác quản lý doanh nghiệp

Một số doanh nghiệp không chấp hành quy định của Nhà nước về báo cáo thống kê; chưa chấp hành thực hiện đúng Bộ luật lao động.

  Công tác nắm bắt tình hình và phối hợp giải quyết các phát sinh tại các KCN còn hạn chế. Nguyên nhân do thiếu biên chế cho phòng chuyên môn.

Phần thứ II

NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM NĂM 2019

   I. Mục tiêu và các chỉ tiêu chủ yếu phát triển các KCN năm 2019

1. Mục tiêu

Phấn đấu lấp đầy 100% diện tích KCN Lương Sơn; 80% KCN Bờ trái sông Đà và 30% diện tích KCN Mông Hoá. Đầu tư hoàn thành các công trình hạ tầng thiết yếu các KCN: Mông Hoá và Yên Quang; quản lý, khai thác thu hút các dự án vào KCN Lạc Thịnh. Tăng cường các hoạt động hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi để các dự án đi vào hoạt động sản xuất kinh doanh.

2. Chỉ tiêu phát triển các khu công nghiệp năm 2019

STT Chỉ tiêu Đơn vị tính Kế hoạch
1 Số dự án đầu tư mới vào KCN Dự án 08
2 Số dự án mới đầu tư xây dựng và SXKD Dự án 05
3 Tổng Doanhthu/GTSXCN Tỷ đồng 13.000
4 Giá trị xuất khẩu Triệu USD 550
5 Nộp ngân sách Nhà nước Tỷ đồng 210
6 Giải quyết việc làm cho người lao động Người 1.500

II. Thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn

2.1. Tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 09-NQ/TU ngày 26/5/2014 của Tỉnh ủy

Tham mưu giúp Ủy ban nhân dân tỉnh , tổng hợp, đánh giá 5 năm thực hiện Nghị quyết số 09 của Tỉnh ủy và thúc đẩy thực hiện đồng bộ giải pháp tại Kết luận số 76- KL/TU ngày 8/8/2017 của BCH Đảng bộ tỉnh khóa XVI về việc tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 09-NQ/TU ngày 26/5/2014 về đẩy mạnh phát triển các khu công nghiệp, cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Hoà Bình, giai đoạn 2014-2020, trong đó tập trung thực hiện hoàn thành một số nhiệm vụ chủ yếu sau:

- Phối hợp với các Sở, Ngành liên quan tham mưu, trình ban hành và tổ chức thực hiện Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh về tỷ lệ phân bổ vốn từ nguồn thu sử dụng đất hàng năm để đầu tư phát triển hạ tầng các khu, cụm công nghiệp của tỉnh.

- Làm tốt vai trò là cơ quan tham mưu của Ban chỉ đạo đầu tư phát triển hạ tầng các khu, cụm công nghiệp tỉnh Hòa Bình.

- Khai thác, huy động tổng hợp và nguồn vốn (vốn ngân sách, vốn ngoài ngân sách; vốn quỹ đầu tư phát triển, vốn tín dụng) để tạo sự đột phá trong đầu tư phát triển hạ tầng kỹ thuật cả trong và ngoài hàng rào khu công nghiệp.

- Đổi mới hoạt động xúc tiến đầu tư, cải thiện môi trường đầu tư vào các khu công nghiệp; tập trung thu hút các dự án lớn công nghệ tiên tiến, các dự án thuộc lĩnh vực công nghiệp phụ trợ.

2.2. Thực hiện nhiệm vụ chuyên môn; hoạt động phối hợp với công đoàn các KCN

- Tiếp tục thực hiện tốt nhiệm vụ quản lý nhà nước thuộc các lĩnh vực quản lý quy hoạch và xây dựng; quản lý đầu tư; quản lý tài nguyên và môi trường; quản lý doanh nghiệp, lao động,...

- Tăng cường công tác kiểm tra, đôn đốc các dự án triển khai xây dựng đúng tiến độ, quy mô được cấp phép và không xảy ra xây dựng trái phép. 100% Doanh nghiệp, dự án thực hiện đầy đủ các quy định, thiết kế xây dựng, giấy phép xây dựng. Thường xuyên rà soát các dự án đã được cấp giấy chứng nhận đầu tư trong khu công nghiệp để có biện pháp hỗ trợ doanh nghiệp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai.

- Tập trung đầu tư cơ bản hoàn thành hạ tầng các khu công nghiệp Mông Hoá, Yên Quang, Lạc thịnh theo hình thức doanh nghiệp vào đến đâu, xây dựng hạ tầng đến đó.

- Phối hợp với Công đoàn các KCN trong công tác chăm lo, xây dựng đội ngũ công nhân KCN, trong đó tập trung chính là tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức pháp luật, ý thức, tác phong lao động công nghiệp; mở rộng các hoạt động văn hoá, văn nghệ, thể dục, thể thao; phối hợp xây dựng và thực hiện thiết chế văn hoá tại khu nhà ở công nhân KCN.

2.3. Công tác cải cách hành chính - tổng hợp

- Duy trì và tiếp tục rà soát, thực hiện nhiệm vụ CCHC, kiểm soát TTHC; tiếp tục xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức có phong cách làm việc chuyên nghiệp và thân thiện, thực hiện tốt Quy chế văn hóa nơi công sở, tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, thực hiện tốt quy định noi gương các cán bộ, đảng viên.

- Xây dựng và tổ chức thực hiện có hiệu quả các kế hoạch thuộc các lĩnh vực được giao; duy trì và thực hiện tốt công tác tổng hợp, báo cáo,...đúng hạn, đúng quy định.

2.4. Công tác tổ chức bộ máy, khác

- Hoàn thành sắp xếp tổ chức bộ máy cơ quan theo kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương sau khi được Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt thực hiện; phân công chức năng nhiệm vụ các phòng; phân công cán bộ, công chức, viên chức, lao động theo đúng cơ cấu tổ chức, vị trí việc làm.

- Thường xuyên rà soát, bồi dưỡng, đào tạo công chức, viên chức trong cơ quan nâng cao chuyên môn, nghiệp vụ; kiện toàn sắp xếp bố trí phù hợp với năng lực, sở trường, theo vị trí việc làm.

- Thực hiện hoàn thành việc chuyển đổi mô hình hoạt động của Trung tâm phát triển hạ tầng và DVKCN sang đơn vị tự chủ, tiến tới cổ phần hóa vào năm 2020.

- Thực hành tiết kiệm trong việc chi tiêu ngân sách nhà nước, mua sắm và sử dụng tài sản công,... thực hiện nghiêm túc việc tiếp công dân định kỳ hoặc đột xuất; giải quyết kịp thời những vụ việc khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền.

2.5. Đối với hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp

Tập trung mọi nguồn lực vượt qua khó khăn, duy trì và thúc đẩy tăng trưởng doanh thu; tăng cường cải tiến công nghệ, trang thiết bị, nâng cao khả năng cạnh tranh của sản phẩm, bảo đảm việc làm ổn định, chú trọng cải thiện đời sống tinh thần, vật chất cho người lao động.

Tăng cường phối hợp chặt chẽ với Ban Quản lý các KCN, các ngành phản ánh kịp thời các khó khăn, vướng mắc trong hoạt động sản xuất kinh doanh.

Chủ động thực hiện nghiêm túc đầy đủ các quy định của pháp luật về đầu tư, xây dựng, bảo vệ môi trường, lao động, bảo hiểm,... chế độ báo cáo, đồng thời thường xuyên phối hợp và phản ánh kịp thời các khó khăn, vướng mắc phát sinh đối với các cơ quan quản lý nhà nước.

Trên đây là báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2018 và Kế hoạch triển khai nhiệm vụ năm 2019. Ban Quản lý các khu công nghiệp xin báo cáo Hội nghị./.


[1] Dự án Meiko, vốn đăng ký 200 triệu USD, Dự án điện tử Jet-Vina vốn 87 ngàn USD.

[2] UBND tỉnh xếp loại Ban Quản lý đứng thứ 12/20 Sở ngành; Chỉ số CCHC xếp thứ 16/20 Sở, ngành; mức độ ứng dụng CNTT xếp thứ 4/20 Sở, ngành.

[3] dự án Xây dựng nhà trưng bày sản phẩm và kinh doanh dịch vụ của Công ty cổ phần thủy điện Văn Hồng; dự án Xây dựng Xí nghiệp in và sản xuất bao bì của Công ty TNHH MTV xổ số kiến thiết Hòa Bình; dự án Xây dựng Xưởng sản xuất, bảo quản, đóng gói và phân phối hàng tiêu dùng của Doanh nghiệp tư nhân dịch vụ thương mại An Anh; Công ty cổ phần phân bón và hóa chất Hòa Bình.

[4] dự án Xây dựng nhà trưng bày sản phẩm và kinh doanh dịch vụ của Công ty cổ phần thủy điện Văn Hồng; Công ty cổ phần Đầu tư và May mặc V-Link; Công ty cổ phần phân bón và hóa chất Hòa Bình; Công ty CP tư vấn SX và xây lắp điện Hòa Bình; Công ty CP xây dựng kinh doanh tổng hợp Hòa Bình; dự án Xây dựng Xưởng sản xuất, bảo quản, đóng gói và phân phối hàng tiêu dùng của Doanh nghiệp tư nhân dịch vụ thương mại An Anh; dự án Xây dựng Xí nghiệp in và sản xuất bao bì của Công ty TNHH MTV xổ số kiến thiết Hòa Bình.

[5] Cty CP Tập đoàn Công nghiệp Nam Thái; Công ty CP nhôm Việt Nhật; Cty TNHH MTV Lạc Việt HTP; Công ty TNHH Sơn Đông Hòa Bình; Công ty Cổ phần chế biến thực phẩm Đức Hạnh Hòa Bình; Công ty Tuệ Đông Hòa Bình; Công ty DST Hòa Bình; Công ty TNHH Gia Nhất HB; Công ty TNHH Phú Hưng HB; Công ty Tấn Phát Hòa Bình; Công ty TNHH JET VINA; Công ty Cổ phần nước Aqua One.

[6] DA Nhà máy Hạt nhựa của Công ty Cổ phần công nghiệp Đại Á; Dự án ĐTXD nhà máy sản xuất kinh doanh cơ khí của Công ty Cổ phần FECON; Dự án đầu tư dây chuyền sản xuất vật liệu chống thấm của Công ty TNHH Hóa chất xây dựng Kretop chi nhánh Hòa Bình.

[7] DA Nhà máy Hạt nhựa của Công ty Cổ phần công nghiệp Đại Á; Dự án ĐTXD nhà máy sản xuất kinh doanh cơ khí của Công ty Cổ phần FECON; Dự án đầu tư dây chuyền sản xuất vật liệu chống thấm của Công ty TNHH Hóa chất xây dựng Kretop chi nhánh Hòa Bình; Công ty TNHH sản xuất và thương mại Hồng Cơ Việt Nam; Hộ kinh doanh Nguyễn Xuân Thủy.

[8] Nhà máy sản xuất gạch bê tông khí chưng áp ACC - Cty SUDICO; Công ty Cổ phần Công nghệ sinh học Tân Việt Tây Bắc.

[9] Công ty TNHH KCN Lạc Thịnh; Công ty TNHH Hoàng Loan.

[10] Cty TNHH MTV sổ số kiến thiết Hòa Bình; Công ty CP FECON; CN Cty TNHH hóa chất XD Quốc tế KRETOP tại Hòa Bình; Cty CP nhà máy ốp Việt Nhật; DN tư nhân dịch vụ TM An Anh; Cty CP thủy điện Văn Hồng.

[11] Công ty TNHH sản xuất hàng may mặc ESQUEL Việt Nam Hòa Bình

[12] CN Cty cổ phần nguyên liệu mới NMS Hòa Bình; Cty cổ phần Hương Sơn;

[13] Chi nhánh Công ty cổ phần nguyên liệu mới NMS Hòa Bình; Cty Cổ phần Hương Sơn; Công ty Cổ phần liên doanh Dược phẩm Essen Đức; Công ty TNHH 1TV lâm nghiệp Hòa Bình

Thông báo

THÔNG BÁO CÔNG KHAI DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THỰC HIỆN TIẾP NHẬN, TRẢ KẾT QUẢ GIẢI QUYẾT TTHC QUA DỊCH VỤ BƯU CHÍNH CÔNG ÍCH


THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA BAN QUẢN LÝ CÁC KHU CÔNG NGHIỆP


CÔNG ĐIỆN KHẨN SỐ 09 CỦA CHỦ TỊCH UBND TỈNH HÒA BÌNH


THÔNG BÁO THỜI GIAN LÀM VIỆC CỦA BAN QUẢN LÝ CÁC KHU CÔNG NGHIỆP TỈNH HÒA BÌNH


HỘI NGHỊ ĐỐI THOẠI VỚI CÁC NHÀ ĐẦU TƯ, DOANH NGHIỆP FDI


THÔNG BÁO CÔNG KHAI DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THỰC HIỆN TIẾP NHẬN, TRẢ KẾT QUẢ GIẢI QUYẾT TTHC QUA DỊCH VỤ BƯU CHÍNH CÔNG ÍCH


THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA BAN QUẢN LÝ CÁC KHU CÔNG NGHIỆP


CÔNG ĐIỆN KHẨN SỐ 09 CỦA CHỦ TỊCH UBND TỈNH HÒA BÌNH


THÔNG BÁO THỜI GIAN LÀM VIỆC CỦA BAN QUẢN LÝ CÁC KHU CÔNG NGHIỆP TỈNH HÒA BÌNH


HỘI NGHỊ ĐỐI THOẠI VỚI CÁC NHÀ ĐẦU TƯ, DOANH NGHIỆP FDI


THÔNG BÁO CÔNG KHAI DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THỰC HIỆN TIẾP NHẬN, TRẢ KẾT QUẢ GIẢI QUYẾT TTHC QUA DỊCH VỤ BƯU CHÍNH CÔNG ÍCH


THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA BAN QUẢN LÝ CÁC KHU CÔNG NGHIỆP


CÔNG ĐIỆN KHẨN SỐ 09 CỦA CHỦ TỊCH UBND TỈNH HÒA BÌNH


THÔNG BÁO THỜI GIAN LÀM VIỆC CỦA BAN QUẢN LÝ CÁC KHU CÔNG NGHIỆP TỈNH HÒA BÌNH


HỘI NGHỊ ĐỐI THOẠI VỚI CÁC NHÀ ĐẦU TƯ, DOANH NGHIỆP FDI


THÔNG BÁO CÔNG KHAI DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THỰC HIỆN TIẾP NHẬN, TRẢ KẾT QUẢ GIẢI QUYẾT TTHC QUA DỊCH VỤ BƯU CHÍNH CÔNG ÍCH


THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA BAN QUẢN LÝ CÁC KHU CÔNG NGHIỆP


CÔNG ĐIỆN KHẨN SỐ 09 CỦA CHỦ TỊCH UBND TỈNH HÒA BÌNH


THÔNG BÁO THỜI GIAN LÀM VIỆC CỦA BAN QUẢN LÝ CÁC KHU CÔNG NGHIỆP TỈNH HÒA BÌNH


HỘI NGHỊ ĐỐI THOẠI VỚI CÁC NHÀ ĐẦU TƯ, DOANH NGHIỆP FDI


THÔNG BÁO CÔNG KHAI DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THỰC HIỆN TIẾP NHẬN, TRẢ KẾT QUẢ GIẢI QUYẾT TTHC QUA DỊCH VỤ BƯU CHÍNH CÔNG ÍCH


THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA BAN QUẢN LÝ CÁC KHU CÔNG NGHIỆP


CÔNG ĐIỆN KHẨN SỐ 09 CỦA CHỦ TỊCH UBND TỈNH HÒA BÌNH


THÔNG BÁO THỜI GIAN LÀM VIỆC CỦA BAN QUẢN LÝ CÁC KHU CÔNG NGHIỆP TỈNH HÒA BÌNH


HỘI NGHỊ ĐỐI THOẠI VỚI CÁC NHÀ ĐẦU TƯ, DOANH NGHIỆP FDI


THÔNG BÁO CÔNG KHAI DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THỰC HIỆN TIẾP NHẬN, TRẢ KẾT QUẢ GIẢI QUYẾT TTHC QUA DỊCH VỤ BƯU CHÍNH CÔNG ÍCH


THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA BAN QUẢN LÝ CÁC KHU CÔNG NGHIỆP


CÔNG ĐIỆN KHẨN SỐ 09 CỦA CHỦ TỊCH UBND TỈNH HÒA BÌNH


THÔNG BÁO THỜI GIAN LÀM VIỆC CỦA BAN QUẢN LÝ CÁC KHU CÔNG NGHIỆP TỈNH HÒA BÌNH


HỘI NGHỊ ĐỐI THOẠI VỚI CÁC NHÀ ĐẦU TƯ, DOANH NGHIỆP FDI


THÔNG BÁO CÔNG KHAI DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THỰC HIỆN TIẾP NHẬN, TRẢ KẾT QUẢ GIẢI QUYẾT TTHC QUA DỊCH VỤ BƯU CHÍNH CÔNG ÍCH


THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA BAN QUẢN LÝ CÁC KHU CÔNG NGHIỆP


CÔNG ĐIỆN KHẨN SỐ 09 CỦA CHỦ TỊCH UBND TỈNH HÒA BÌNH


THÔNG BÁO THỜI GIAN LÀM VIỆC CỦA BAN QUẢN LÝ CÁC KHU CÔNG NGHIỆP TỈNH HÒA BÌNH


HỘI NGHỊ ĐỐI THOẠI VỚI CÁC NHÀ ĐẦU TƯ, DOANH NGHIỆP FDI


THÔNG BÁO CÔNG KHAI DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THỰC HIỆN TIẾP NHẬN, TRẢ KẾT QUẢ GIẢI QUYẾT TTHC QUA DỊCH VỤ BƯU CHÍNH CÔNG ÍCH


THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA BAN QUẢN LÝ CÁC KHU CÔNG NGHIỆP


CÔNG ĐIỆN KHẨN SỐ 09 CỦA CHỦ TỊCH UBND TỈNH HÒA BÌNH


THÔNG BÁO THỜI GIAN LÀM VIỆC CỦA BAN QUẢN LÝ CÁC KHU CÔNG NGHIỆP TỈNH HÒA BÌNH


HỘI NGHỊ ĐỐI THOẠI VỚI CÁC NHÀ ĐẦU TƯ, DOANH NGHIỆP FDI524342424242

dichvucongquocgia

tiep nhan phan anh kien nghi

dich vu cong truc tuyen va he thong tra cuu

khucongnghiep

congbaocp

cong thong tin hb

bao HB

csdl

congbaohb

654634643554543

5644345435345

454354354588

7858757

7787885646

Thống kê truy cập

2678452
Hôm nay
Hôm qua
Tuần này
Tuần trước
Tháng này
Tháng trước
Tất cả
309
287
2730
1435753
4243
15032
2678452

Your IP: 3.236.228.250
2021-04-11 16:12

Thư viện ảnh

Template Settings

Color

For each color, the params below will be given default values
Blue Oranges Red

Body

Background Color
Text Color

Header

Background Color

Spotlight3

Background Color

Spotlight4

Background Color

Spotlight5

Background Color

Footer

Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Direction