2000px Fl    5 1503128133747 

Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh!

UBND TỈNH HÒA BÌNH

BAN QUẢN LÝ CÁC KHU CÔNG NGHIỆP

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:  138/BC-BQLKCN

  Hòa Bình, ngày  10 tháng  9 năm 2018
 

                                 

BÁO CÁO

Kết quả thực hiện Quyết định số 1300/QĐ-UBND ngày 28/02/2017

và Quyết định số 2019/QĐ-UBND ngày 29/8/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh

Thực hiện Quyết định số 1300/QĐ-UBND ngày 30/5/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch thực hiện cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh tỉnh Hòa Bình năm 2018 và những năm tiếp theo; Quyết định số 2019/QĐ-UBND ngày 29/8/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch thực hiện cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh tỉnh Hòa Bình năm 2018 và những năm tiếp theo; căn cứ Công văn số 1800/SKHĐT-DN ngày 05/9/2017 về việc báo cáo kết quả thực hiện Quyết định số 1300/QĐ-UBND ngày 28/02/2017 và Quyết định số 2019/QĐ-UBND ngày 29/8/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh, Ban Quản lý các khu công nghiệp (Ban Quản lý) báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ được giao tại Quyết định số 1300/QĐ-UBND và Quyết định số 2019/QĐ-UBND 9 tháng đầu năm như sau:

Phần 1: Đánh giá chung

1. Ban hành văn bản chỉ đạo điều hành và tổ chức triển khai, quán triệt, phân công nhiệm vụ thực hiện Kế hoạch

- Ban Quản lý đã xây dựng và tổ chức triển khai các văn bản chỉ đạo điều hành sau:

+ Kế hoạch số 04/KH-BQLKCN-QLĐT ngày 16/01/2018 về việc thực hiện cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh của Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Hòa Bình năm 2018, định hướng đến năm 2020, gắn với bảo đảm an ninh kinh tế trong điều kiện phát triển kinh tế thị trường định hướng XHCN và hội nhập quốc tế;

+ Kế hoạch hành động số 23/KH-BQLKCN ngày 25/5/2018 về việc thực hiện Nghị quyết số 19-2018/NQ-CP của Chính phủ về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Hòa Bình năm 2018 và những năm tiếp theo.

- Ban Quản lý đã đề ra các nhiệm vụ, giải pháp cụ thể cho Văn phòng Ban, các phòng chuyên môn và Trung tâm Phát triển hạ tầng và dịch vụ khu công nghiệp nhằm tăng cường chất lượng công việc, cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh của Ban Quản lý.

2. Đánh giá chung kết quả đạt được trong việc thực hiện Kế hoạch

- 100% thủ tục hành chính về các lĩnh vực đầu tư, thương mại, quy hoạch và xây dựng, doanh nghiệp, môi trường, lao động do Ban Quản lý tiếp nhận và giải quyết theo thẩm quyền đều được giải quyết trước và đúng hạn. 

- Công khai trên trang thông tin điện tử của Ban Quản lý (website) 100% các  quy chế, quy hoạch, kế hoạch, các cơ sở dữ liệu mà nhà đầu tư quan tâm, bao gồm các thủ tục hành chính đã được chuẩn hóa.

- Trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành bộ thủ tục hành chính tại Tờ trình số 16/TTr-BQLKCN ngày 13/3/2018 về việc đề nghị công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Hòa Bình. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành Quyết định số 700/QĐ-UBND ngày 21/3/2018 về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Hòa Bình.

- Các doanh nghiệp, nhà đầu tư được cung cấp thông tin qua email, điện thoại, bằng văn bản và được hướng dẫn, hỗ trợ kịp thời từ Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả, các phòng chuyên môn trong quá trình thực hiện các thủ tục hành chính tại Ban Quản lý.

- Các khiếu nại, tố cáo, khó khăn, vướng mắc liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp đều được Ban Quản lý nghiêm túc xem xét, xử lý thỏa đáng.

3. Tồn tại, hạn chế

Việc thu hút đầu tư còn một số khó khăn, hạn chế như sau:

- Hạ tầng các KCN đầu tư thiếu đồng bộ, chưa đáp ứng được nhu cầu của các nhà đầu tư lớn, do đó chưa có nhiều cơ hội thu hút các dự án lớn;

- Tỉnh chưa có chủ trương về ưu đãi cho các nhà đầu tư lớn đầu tư vào tỉnh;

- Quỹ đất sạch có hạ tầng để thu hút nhà đầu tư thứ cấp còn hạn chế.

4. Đề xuất, kiến nghị

- Kính đề nghị UBND tỉnh bố trí ngân sách để đầu tư phát triển hạ tầng trong và ngoài hàng rào các KCN.

- Kính đề nghị UBND tỉnh ban hành một số cơ chế, chính sách ưu đãi đầu tư đối với các dự án lớn đầu tư vào tỉnh (Ban Quản lý sẽ có văn bản trình trong tháng 9).

Phần 2: Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ được giao trong 9 tháng đầu năm 2018 (theo Phụ lục gửi kèm).

Trên đây là Báo cáo kết quả thực hiện Quyết định số 1300/QĐ-UBND ngày 28/02/2017 và Quyết định số 2019/QĐ-UBND ngày 29/8/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh, Ban Quản lý các khu công nghiệp đề nghị Sở Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh./.

 

Nơi nhận:                                 

- Sở Kế hoạch và Đầu tư;

- UBND tỉnh (báo cáo);

- Trưởng Ban, các Phó Trưởng Ban;

- Lưu: VT, QLĐT (T).

TRƯỞNG BAN

(đã ký)

 

 

 

 

 

                     Trần Văn Phúc


PHỤ LỤC

Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ được giao trong 9 tháng đầu năm 2018

(Kèm theo Báo cáo số         / BC-BQLKCN ngày     /9/2018 của Ban Quản lý các khu công nghiệp)


TT Nhiệm vụ được giao Giải trình kết quả thực hiện Ghi chú
1       Số thủ tục hành chính tiếp nhận tại Trung tâm phục vụ hành chính công 98 02 hồ sơ năm 2017 chuyển sang
2       Số thủ tục thực hiện giảm 1/3 thời gian so với quy định khi giải quyết thủ tục đầu tư đối với các thủ tục không phải lấy ý kiến các Bộ, ngành Trung ương Tiếp nhận 35 hồ sơ, trả 30 hồ sơ (24 hồ sơ giải quyết sớm 1/3 thời gian so với quy định)
3       Rút ngắn 1/4 thời gian đối với các thủ tục cấp Giấy phép xây dựng, thẩm định thiết kế cơ sở, cấp giấy phép lao động và đăng ký nội quy lao động Tiếp nhận 64 hồ sơ, trả 64 hồ sơ (47 hồ sơ giải quyết sớm 1/4 thời gian so với quy định)
4       Đẩy mạnh thu hút đầu tư vào các KCN, đồng thời đảm bảo các yêu cầu về bảo vệ môi trường, không chấp thuận đầu tư, cấp phép triển khai các dự án không đảm bảo môi trường, ảnh hưởng tới đời sống và sức khỏe của người dân. Ưu tiên thu hút các dự án có công nghệ hiện đại, đảm bảo môi trường, đem lại thu nhập cao cho người lao động và đóng góp nhiều cho ngân sách tỉnh 9 tháng đầu năm, Ban Quản lý đã thu hút được 15 dự án đầu tư vào các KCN, đạt 250% kế hoạch đề ra. Trong đó: 01 dự án FDI với số vốn đăng ký 0,087 triệu USD; 14 dự án DDI với tổng số vốn đăng ký 987 tỷ VNĐ
5       Kịp thời giải quyết vướng mắc, khó khăn cho nhà đầu tư trong KCN, đồng thời hỗ trợ nhà đầu tư triển khai các thủ tục hành chính để sớm đưa dự án vào sản xuất kinh doanh, tạo việc làm, đóng góp cho ngân sách nhà nước

- Giải đáp vướng mắc của Công ty TNHH Almine Việt Nam về việc thu phí duy trì hạ tầng KCN Lương Sơn: Ban Quản lý đã có công văn gửi Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chi nhánh tỉnh Hòa Bình về việc đề nghị hướng dẫn áp dụng đơn vị tiền tệ sử dụng trong hợp đồng thuê lại đất có hạ tầng kỹ thuật tại các KCN, đồng thời làm việc với Công ty CP BĐS An Thịnh Hòa Bình. Tính đến thời điểm hiện tại, đã hỗ trợ giải quyết xong vướng mắc của Công ty TNHH Almine Việt Nam.

- Tiến hành trao đổi, cung cấp thông tin, tư vấn thủ tục và tháo gỡ khó khăn cho nhà đầu tư qua email giúp giảm bớt thời gian, chi phí cho nhà đầu tư. 9 tháng đầu năm có 03 dự án mới đi vảo sản xuất kinh doanh

6       Hỗ trợ kết nối các doanh nghiệp địa phương có nhu cầu và đủ năng lực tham gia chuỗi giá trị sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp nước ngoài với các nhà đầu tư nước ngoài trong KCN Hiện tại chưa có doanh nghiệp địa phương có nhu cầu tham gia chuỗi giá trị sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp nước ngoài

Thông báo

HỘI NGHỊ ĐỐI THOẠI VỚI CÁC NHÀ ĐẦU TƯ, DOANH NGHIỆP FDI


THÔNG BÁO THỜI GIAN LÀM VIỆC CỦA BAN QUẢN LÝ CÁC KHU CÔNG NGHIỆP TỈNH HÒA BÌNH


THÔNG BÁO CÔNG KHAI DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THỰC HIỆN TIẾP NHẬN, TRẢ KẾT QUẢ GIẢI QUYẾT TTHC QUA DỊCH VỤ BƯU CHÍNH CÔNG ÍCH


THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA BAN QUẢN LÝ CÁC KHU CÔNG NGHIỆP


CÔNG ĐIỆN KHẨN SỐ 09 CỦA CHỦ TỊCH UBND TỈNH HÒA BÌNH


HỘI NGHỊ ĐỐI THOẠI VỚI CÁC NHÀ ĐẦU TƯ, DOANH NGHIỆP FDI


THÔNG BÁO THỜI GIAN LÀM VIỆC CỦA BAN QUẢN LÝ CÁC KHU CÔNG NGHIỆP TỈNH HÒA BÌNH


THÔNG BÁO CÔNG KHAI DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THỰC HIỆN TIẾP NHẬN, TRẢ KẾT QUẢ GIẢI QUYẾT TTHC QUA DỊCH VỤ BƯU CHÍNH CÔNG ÍCH


THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA BAN QUẢN LÝ CÁC KHU CÔNG NGHIỆP


CÔNG ĐIỆN KHẨN SỐ 09 CỦA CHỦ TỊCH UBND TỈNH HÒA BÌNH


HỘI NGHỊ ĐỐI THOẠI VỚI CÁC NHÀ ĐẦU TƯ, DOANH NGHIỆP FDI


THÔNG BÁO THỜI GIAN LÀM VIỆC CỦA BAN QUẢN LÝ CÁC KHU CÔNG NGHIỆP TỈNH HÒA BÌNH


THÔNG BÁO CÔNG KHAI DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THỰC HIỆN TIẾP NHẬN, TRẢ KẾT QUẢ GIẢI QUYẾT TTHC QUA DỊCH VỤ BƯU CHÍNH CÔNG ÍCH


THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA BAN QUẢN LÝ CÁC KHU CÔNG NGHIỆP


CÔNG ĐIỆN KHẨN SỐ 09 CỦA CHỦ TỊCH UBND TỈNH HÒA BÌNH


HỘI NGHỊ ĐỐI THOẠI VỚI CÁC NHÀ ĐẦU TƯ, DOANH NGHIỆP FDI


THÔNG BÁO THỜI GIAN LÀM VIỆC CỦA BAN QUẢN LÝ CÁC KHU CÔNG NGHIỆP TỈNH HÒA BÌNH


THÔNG BÁO CÔNG KHAI DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THỰC HIỆN TIẾP NHẬN, TRẢ KẾT QUẢ GIẢI QUYẾT TTHC QUA DỊCH VỤ BƯU CHÍNH CÔNG ÍCH


THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA BAN QUẢN LÝ CÁC KHU CÔNG NGHIỆP


CÔNG ĐIỆN KHẨN SỐ 09 CỦA CHỦ TỊCH UBND TỈNH HÒA BÌNH


HỘI NGHỊ ĐỐI THOẠI VỚI CÁC NHÀ ĐẦU TƯ, DOANH NGHIỆP FDI


THÔNG BÁO THỜI GIAN LÀM VIỆC CỦA BAN QUẢN LÝ CÁC KHU CÔNG NGHIỆP TỈNH HÒA BÌNH


THÔNG BÁO CÔNG KHAI DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THỰC HIỆN TIẾP NHẬN, TRẢ KẾT QUẢ GIẢI QUYẾT TTHC QUA DỊCH VỤ BƯU CHÍNH CÔNG ÍCH


THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA BAN QUẢN LÝ CÁC KHU CÔNG NGHIỆP


CÔNG ĐIỆN KHẨN SỐ 09 CỦA CHỦ TỊCH UBND TỈNH HÒA BÌNH


HỘI NGHỊ ĐỐI THOẠI VỚI CÁC NHÀ ĐẦU TƯ, DOANH NGHIỆP FDI


THÔNG BÁO THỜI GIAN LÀM VIỆC CỦA BAN QUẢN LÝ CÁC KHU CÔNG NGHIỆP TỈNH HÒA BÌNH


THÔNG BÁO CÔNG KHAI DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THỰC HIỆN TIẾP NHẬN, TRẢ KẾT QUẢ GIẢI QUYẾT TTHC QUA DỊCH VỤ BƯU CHÍNH CÔNG ÍCH


THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA BAN QUẢN LÝ CÁC KHU CÔNG NGHIỆP


CÔNG ĐIỆN KHẨN SỐ 09 CỦA CHỦ TỊCH UBND TỈNH HÒA BÌNH


HỘI NGHỊ ĐỐI THOẠI VỚI CÁC NHÀ ĐẦU TƯ, DOANH NGHIỆP FDI


THÔNG BÁO THỜI GIAN LÀM VIỆC CỦA BAN QUẢN LÝ CÁC KHU CÔNG NGHIỆP TỈNH HÒA BÌNH


THÔNG BÁO CÔNG KHAI DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THỰC HIỆN TIẾP NHẬN, TRẢ KẾT QUẢ GIẢI QUYẾT TTHC QUA DỊCH VỤ BƯU CHÍNH CÔNG ÍCH


THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA BAN QUẢN LÝ CÁC KHU CÔNG NGHIỆP


CÔNG ĐIỆN KHẨN SỐ 09 CỦA CHỦ TỊCH UBND TỈNH HÒA BÌNH


HỘI NGHỊ ĐỐI THOẠI VỚI CÁC NHÀ ĐẦU TƯ, DOANH NGHIỆP FDI


THÔNG BÁO THỜI GIAN LÀM VIỆC CỦA BAN QUẢN LÝ CÁC KHU CÔNG NGHIỆP TỈNH HÒA BÌNH


THÔNG BÁO CÔNG KHAI DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THỰC HIỆN TIẾP NHẬN, TRẢ KẾT QUẢ GIẢI QUYẾT TTHC QUA DỊCH VỤ BƯU CHÍNH CÔNG ÍCH


THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA BAN QUẢN LÝ CÁC KHU CÔNG NGHIỆP


CÔNG ĐIỆN KHẨN SỐ 09 CỦA CHỦ TỊCH UBND TỈNH HÒA BÌNH524342424242

</

tiep nhan phan anh kien nghi

dich vu cong truc tuyen va he thong tra cuu

khucongnghiep

congbaocp

cong thong tin hb

bao HB