2000px Fl    5 1503128133747 

Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh!

BÁO CÁO

Kết quả tiếp công dân, xử lý đơn thư, giải quyết khiếu nại, tố cáo

tháng 7 năm 2018

 

          Căn cứ Công văn số 840/VPUBND-TCD ngày 04/03/2016 của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình về việc thực hiện báo cáo kết quả tiếp công dân, xử lý đơn thư, giải quyết khiếu nại, tố cáo định kỳ. Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Hòa Bình báo cáo như sau:

          I. Kết quả thực hiện pháp luật về tiếp công dân, xử lý đơn thư, giải quyết khiếu nại, tố cáo