2000px Fl    5 1503128133747 

Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh!

BC 44. cong khai minh bach tai san thu nhap 2018.signed 1

BC 44. cong khai minh bach tai san thu nhap 2018.signed 2

BC 44. cong khai minh bach tai san thu nhap 2018.signed 3


UBND TỈNH HOÀ BÌNH

BAN QUẢN LÝ CÁC KHU CÔNG NGHIỆP


Số:     /BC-BQLKCN

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


            Hoà Bình, ngày 15 tháng 01 năm 2019

BÁO CÁO

Kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2018,

nhiệm vụ trọng tâm năm 2019

(Báo cáo phục vụ Hội nghị tổng kết năm 2018, nhiệm vụ trọng tâm năm 2019)

Thực hiện Quyết định số 54/QĐ-UBND ngày 10/01/2018 của UBND tỉnh về việc ban hành Kế hoạch chỉ đạo, điều hành thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2018 và Quyết định số 716/QĐ-UBND ngày 22/3/2018 của UBND tỉnh về phê duyệt nhiệm vụ trọng tâm năm 2018. Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh (viết tắt là Ban Quản lý) báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2018, như sau:

UBND TỈNH HÒA BÌNH

BAN QUẢN LÝ CÁC KHU CÔNG NGHIỆP

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:  138/BC-BQLKCN

  Hòa Bình, ngày  10 tháng  9 năm 2018
 

                                 

BÁO CÁO

Kết quả thực hiện Quyết định số 1300/QĐ-UBND ngày 28/02/2017

và Quyết định số 2019/QĐ-UBND ngày 29/8/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh

Thực hiện Quyết định số 1300/QĐ-UBND ngày 30/5/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch thực hiện cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh tỉnh Hòa Bình năm 2018 và những năm tiếp theo; Quyết định số 2019/QĐ-UBND ngày 29/8/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch thực hiện cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh tỉnh Hòa Bình năm 2018 và những năm tiếp theo; căn cứ Công văn số 1800/SKHĐT-DN ngày 05/9/2017 về việc báo cáo kết quả thực hiện Quyết định số 1300/QĐ-UBND ngày 28/02/2017 và Quyết định số 2019/QĐ-UBND ngày 29/8/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh, Ban Quản lý các khu công nghiệp (Ban Quản lý) báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ được giao tại Quyết định số 1300/QĐ-UBND và Quyết định số 2019/QĐ-UBND 9 tháng đầu năm như sau:

BÁO CÁO

Kết quả tiếp công dân, xử lý đơn thư, giải quyết khiếu nại, tố cáo

tháng 7 năm 2018

 

          Căn cứ Công văn số 840/VPUBND-TCD ngày 04/03/2016 của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình về việc thực hiện báo cáo kết quả tiếp công dân, xử lý đơn thư, giải quyết khiếu nại, tố cáo định kỳ. Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Hòa Bình báo cáo như sau:

          I. Kết quả thực hiện pháp luật về tiếp công dân, xử lý đơn thư, giải quyết khiếu nại, tố cáo

          1. Tình hình khiếu nại, tố cáo

          - Số đơn thư khiếu nại: 0 đơn

          - Số đơn thư tố cáo: 0 đơn

          2. Công tác chỉ đạo, điều hành về thi hành Luật tiếp công dân và các văn bản hướng dẫn thi hành

- Thủ trưởng cơ quan đã thực hiện nghiêm túc chế độ tiếp công dân thường xuyên, định kỳ và đột xuất theo quy định; định kỳ hàng tháng trong các cuộc họp giao ban đều xem xét tình hình kết quả giải quyết khiếu nại, tố cáo, các ý kiến đề nghị của công dân và đề ra nhiệm vụ giải quyết đơn thư trong tháng tới.

II. Phương hướng nhiệm vụ tháng 8 năm 2018

- Thực hiện tốt các chuẩn mực đạo đức đối với cán bộ, công chức, viên chức cơ quan Ban Quản lý các khu công nghiệp

- Thực hiện tốt cơ chế một cửa, một cửa liên thống trong giải quyết cấc thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực quản lý của Ban Quản lý các khu công nghiệp. Thực hiện nếp sống văn minh nơi công sở; có thái độ hòa nhã khi giao tiếp với các tổ chức, cá nhân đến liên hệ công việc.

- Tiếp tục thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính theo chỉ đạo của UBND tỉnh.

- Tiếp tục thực hiện nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính theo chỉ đạo của UBND tỉnh.

Thông báo

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA BAN QUẢN LÝ CÁC KHU CÔNG NGHIỆP


HỘI NGHỊ ĐỐI THOẠI VỚI CÁC NHÀ ĐẦU TƯ, DOANH NGHIỆP FDI


CÔNG ĐIỆN KHẨN SỐ 09 CỦA CHỦ TỊCH UBND TỈNH HÒA BÌNH


THÔNG BÁO CÔNG KHAI DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THỰC HIỆN TIẾP NHẬN, TRẢ KẾT QUẢ GIẢI QUYẾT TTHC QUA DỊCH VỤ BƯU CHÍNH CÔNG ÍCH


THÔNG BÁO THỜI GIAN LÀM VIỆC CỦA BAN QUẢN LÝ CÁC KHU CÔNG NGHIỆP TỈNH HÒA BÌNH


THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA BAN QUẢN LÝ CÁC KHU CÔNG NGHIỆP


HỘI NGHỊ ĐỐI THOẠI VỚI CÁC NHÀ ĐẦU TƯ, DOANH NGHIỆP FDI


CÔNG ĐIỆN KHẨN SỐ 09 CỦA CHỦ TỊCH UBND TỈNH HÒA BÌNH


THÔNG BÁO CÔNG KHAI DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THỰC HIỆN TIẾP NHẬN, TRẢ KẾT QUẢ GIẢI QUYẾT TTHC QUA DỊCH VỤ BƯU CHÍNH CÔNG ÍCH


THÔNG BÁO THỜI GIAN LÀM VIỆC CỦA BAN QUẢN LÝ CÁC KHU CÔNG NGHIỆP TỈNH HÒA BÌNH


THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA BAN QUẢN LÝ CÁC KHU CÔNG NGHIỆP


HỘI NGHỊ ĐỐI THOẠI VỚI CÁC NHÀ ĐẦU TƯ, DOANH NGHIỆP FDI


CÔNG ĐIỆN KHẨN SỐ 09 CỦA CHỦ TỊCH UBND TỈNH HÒA BÌNH


THÔNG BÁO CÔNG KHAI DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THỰC HIỆN TIẾP NHẬN, TRẢ KẾT QUẢ GIẢI QUYẾT TTHC QUA DỊCH VỤ BƯU CHÍNH CÔNG ÍCH


THÔNG BÁO THỜI GIAN LÀM VIỆC CỦA BAN QUẢN LÝ CÁC KHU CÔNG NGHIỆP TỈNH HÒA BÌNH


THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA BAN QUẢN LÝ CÁC KHU CÔNG NGHIỆP


HỘI NGHỊ ĐỐI THOẠI VỚI CÁC NHÀ ĐẦU TƯ, DOANH NGHIỆP FDI


CÔNG ĐIỆN KHẨN SỐ 09 CỦA CHỦ TỊCH UBND TỈNH HÒA BÌNH


THÔNG BÁO CÔNG KHAI DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THỰC HIỆN TIẾP NHẬN, TRẢ KẾT QUẢ GIẢI QUYẾT TTHC QUA DỊCH VỤ BƯU CHÍNH CÔNG ÍCH


THÔNG BÁO THỜI GIAN LÀM VIỆC CỦA BAN QUẢN LÝ CÁC KHU CÔNG NGHIỆP TỈNH HÒA BÌNH


THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA BAN QUẢN LÝ CÁC KHU CÔNG NGHIỆP


HỘI NGHỊ ĐỐI THOẠI VỚI CÁC NHÀ ĐẦU TƯ, DOANH NGHIỆP FDI


CÔNG ĐIỆN KHẨN SỐ 09 CỦA CHỦ TỊCH UBND TỈNH HÒA BÌNH


THÔNG BÁO CÔNG KHAI DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THỰC HIỆN TIẾP NHẬN, TRẢ KẾT QUẢ GIẢI QUYẾT TTHC QUA DỊCH VỤ BƯU CHÍNH CÔNG ÍCH


THÔNG BÁO THỜI GIAN LÀM VIỆC CỦA BAN QUẢN LÝ CÁC KHU CÔNG NGHIỆP TỈNH HÒA BÌNH


THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA BAN QUẢN LÝ CÁC KHU CÔNG NGHIỆP


HỘI NGHỊ ĐỐI THOẠI VỚI CÁC NHÀ ĐẦU TƯ, DOANH NGHIỆP FDI


CÔNG ĐIỆN KHẨN SỐ 09 CỦA CHỦ TỊCH UBND TỈNH HÒA BÌNH


THÔNG BÁO CÔNG KHAI DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THỰC HIỆN TIẾP NHẬN, TRẢ KẾT QUẢ GIẢI QUYẾT TTHC QUA DỊCH VỤ BƯU CHÍNH CÔNG ÍCH


THÔNG BÁO THỜI GIAN LÀM VIỆC CỦA BAN QUẢN LÝ CÁC KHU CÔNG NGHIỆP TỈNH HÒA BÌNH


THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA BAN QUẢN LÝ CÁC KHU CÔNG NGHIỆP


HỘI NGHỊ ĐỐI THOẠI VỚI CÁC NHÀ ĐẦU TƯ, DOANH NGHIỆP FDI


CÔNG ĐIỆN KHẨN SỐ 09 CỦA CHỦ TỊCH UBND TỈNH HÒA BÌNH


THÔNG BÁO CÔNG KHAI DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THỰC HIỆN TIẾP NHẬN, TRẢ KẾT QUẢ GIẢI QUYẾT TTHC QUA DỊCH VỤ BƯU CHÍNH CÔNG ÍCH


THÔNG BÁO THỜI GIAN LÀM VIỆC CỦA BAN QUẢN LÝ CÁC KHU CÔNG NGHIỆP TỈNH HÒA BÌNH


THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA BAN QUẢN LÝ CÁC KHU CÔNG NGHIỆP


HỘI NGHỊ ĐỐI THOẠI VỚI CÁC NHÀ ĐẦU TƯ, DOANH NGHIỆP FDI


CÔNG ĐIỆN KHẨN SỐ 09 CỦA CHỦ TỊCH UBND TỈNH HÒA BÌNH


THÔNG BÁO CÔNG KHAI DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THỰC HIỆN TIẾP NHẬN, TRẢ KẾT QUẢ GIẢI QUYẾT TTHC QUA DỊCH VỤ BƯU CHÍNH CÔNG ÍCH


THÔNG BÁO THỜI GIAN LÀM VIỆC CỦA BAN QUẢN LÝ CÁC KHU CÔNG NGHIỆP TỈNH HÒA BÌNH524342424242

dichvucongquocgia

tiep nhan phan anh kien nghi

dich vu cong truc tuyen va he thong tra cuu

khucongnghiep

congbaocp

cong thong tin hb

bao HB

csdl

congbaohb

654634643554543

5644345435345

454354354588

7858757

7787885646

Thống kê truy cập

2678513
Hôm nay
Hôm qua
Tuần này
Tuần trước
Tháng này
Tháng trước
Tất cả
370
287
2791
1435753
4304
15032
2678513

Your IP: 3.236.228.250
2021-04-11 16:36

Thư viện ảnh

Template Settings

Color

For each color, the params below will be given default values
Blue Oranges Red

Body

Background Color
Text Color

Header

Background Color

Spotlight3

Background Color

Spotlight4

Background Color

Spotlight5

Background Color

Footer

Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Direction