TT Chỉ tiêu Đơn vị Thực hiện 2017 Thực hiện 2018 Kế hoạch năm 2019
1 Tốc độ tăng trưởng kinh tể % 8,67 8,69 9
+ Nông, LN, thuỷ sản % 1,59 4,62 4,5
+ Công nghiệp, xây dựng % 14,37 12,38 12,5
+ Dịch vụ