2000px Fl    5 1503128133747 

Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh!

1. Trưởng ban: Đồng chí Trần Văn Phúc

- Phụ trách chung; Chịu trách nhiệm trước Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh và trước pháp luật về toàn bộ hoạt động và hiệu quả hoạt động của Ban Quản lý theo chức năng, nhiệm vụ được quy định tại Quyết định số 01/2016/QĐ-UBND ngày 12/01/2016 và làm Chủ tài khoản của cơ quan;

- Chỉ đạo thực hiện các hoạt động đối nội, đối ngoại của cơ quan; tổ chức thực hiện mối quan hệ phối hợp giữa Ban Quản lý với Ban thường vụ Công đoàn các khu công nghiệp tỉnh; với BCH công đoàn cơ quan; Phối hợp với người đứng đầu các Sở, Ban, Ngành, các tổ chức chính trị - xã hội, các cơ quan liên quan trong việc thực hiện nhiệm vụ của Ban quản lý;

- Tham gia sinh hoạt tại Văn phòng Ban;

- Ký các văn bản trình Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh và Bộ Kế hoạch & Đầu tư theo quy định tại Nghị định số 82/2018/NĐ-CP ngày 22/5/2018 và các quy định pháp luật có liên quan.

- Tham gia các Ban chỉ đạo, các Hội đồng do Tỉnh ủy, UBND tỉnh giao.

2. Phó Trưởng ban: Đồng chí Trần Văn Thành

- Phân công là Phó Trưởng ban thường trực, giúp Trưởng ban điều hành công việc cơ quan khi Trưởng ban đi công tác, vắng mặt. Làm Chủ tài khoản ủy quyền;

- Giúp Trưởng ban chỉ đạo, điều hành hoạt động của Văn phòng Ban; Công tác cải cách hành chính; Công tác vận động thu hút các nguồn vốn đầu tư, quản lý và điều hành các nguồn vốn đầu tư công đối với các dự án trong khu công nghiệp được Ủy ban nhân tỉnh giao làm chủ đầu tư; Quản lý quy hoạch và xây dựng; Hoạt động của đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Ban quản lý.

- Phụ trách các phòng, đơn vị: Phòng Quản lý quy hoạch và xây dựng; Văn phòng Ban; Trung tâm phát triển hạ tầng và dịch vụ khu công nghiệp thuộc Ban Quản lý;

- Tham gia sinh hoạt tại Văn phòng Ban;

- Tham gia các Ban chỉ đạo, các Hội đồng do UBND tỉnh giao;

- Trực tiếp chỉ đạo Ban huấn luyện an toàn lao động, vệ sinh lao động;

- Ký các Văn bản thuộc lĩnh vực được phân công phụ trách;

- Thực hiện các nhiệm vụ khác khi được Trưởng Ban phân công;

- Giúp Trưởng Ban trực tiếp chỉ đạo công tác lập Kế hoạch và tổ chức các chương trình giúp đỡ xã Đa Phúc theo Quyết định số 301/QĐ-UBND ngày 19/3/2014 của UBND tỉnh.

3Phó Trưởng ban: Đồng chí Nguyễn Thanh Huy

- Chịu trách nhiệm trước Trưởng ban và trước pháp luật về những nhiệm vụ được Trưởng ban phân công, ủy quyền. Giúp Trưởng ban theo dõi, chỉ đạo, điều hành các lĩnh vực: Xúc tiến và thu hút đầu tư, quản lý đầu tư, quản lý thương mại....; . Giúp Trưởng ban theo dõi, chỉ đạo, điều hành các lĩnh vực: Quản lý tài nguyên đất, tài nguyên nước và công tác bảo vệ môi trường và công tác giải phóng mặt bằng tại các khu công nghiệp tỉnh; Quản lý doanh nghiệp, quản lý lao động; Đại diện Ban Quản lý tại các khu công nghiệp; Công tác phòng chống cháy nổ, cứu hộ cứu nạn; giữ gìn ANTT trong các khu công nghiệp.

- Phụ trách các phòng: Quản lý đầu tư, Quản lý Tài nguyên & Môi trường, Phòng Quản lý doanh nghiệp.

-Tham gia sinh hoạt tại phòng Quản lý đầu tư;

- Tham gia các Ban chỉ đạo, các Hội đồng do UBND tỉnh giao;

- Ký các Văn bản thuộc lĩnh vực được phân công phụ trách;

- Thực hiện các nhiệm vụ khác khi được Trưởng Ban phân công.

1. Vị trí, chức năng

- Văn phòng Ban là đơn vị cấp phòng thuộc Ban Quản lý. Thực hiện chức năng tham mưu giúp Lãnh đạo Ban trong công tác Tổ chức bộ máy, cán bộ; Hành chính - Quản trị; Tài chính; Thanh tra, phòng chống tham nhũng; Thi đua - khen thưởng và kỷ luật.

- Văn phòng Ban là Trung tâm tổng hợp thông tin, báo cáo phục vụ sự lãnh đạo của Ban

2. Nhiệm vụ, quyền hạn

2.1. Công tác tổ chức cán bộ

- Tham mưu giúp Lãnh đạo Ban thực hiện công tác tổ chức bộ máy, cán bộ, công chức, viên chức, gồm: Lập kế hoạch và thực hiện việc xây dựng, kiện toàn tổ chức bộ máy, biên chế công chức, viên chức, lao động hợp đồng hằng năm. Tổng hợp kết quả phân loại, đánh giá công chức, viên chức, lao động hợp đồng; kế hoạch sử dụng, điều động, điều chuyển công chức, viên chức, người lao động theo quy định.

- Quản lý, cập nhật hồ sơ cán bộ, công chức, hợp đồng lao động và sử dụng phần mềm quản lý công chức theo đúng quy định.

- Tham mưu giúp Trưởng Ban thực hiện các chế độ chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức gồm: Lập và thực hiện các kế hoạch về đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn cho cán bộ công chức, viên chức; chế độ nâng bậc lương, nâng ngạch thường xuyên và trước thời hạn.

- Tham mưu xây dựng và duy trì thực hiện các Nội quy, Quy chế của cơ quan; xây dựng và tổ chức thực hiện Quy chế Dân chủ ở cơ sở; công tác Dân vận, dân vận khéo theo quy định.

- Tham mưu giúp Trưởng Ban thực hiện công tác an ninh, chính trị và bảo vệ trong nội bộ cơ quan.

2.2. Công tác hành chính - quản trị

- Tham mưu giúp Trưởng Ban thực hiện công tác cải cách hành chính; kiểm soát thủ tục hành chính; Duy trì và cải tiến hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001-2008; Quản lý và sử dụng hiệu quả phần mềm quản lý văn bản.

- Công tác tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả (Hoạt động của Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả): thường trực tiếp nhận và trả kết quả đối với những hồ sơ thuộc các lĩnh vực áp dụng cơ chế “Một cửa và Một cửa liên thông” theo Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh.

- Thực hiện công tác văn thư, lưu trữ, quản lý và sử dụng các loại con dấu theo đúng quy định; phô tô, in ấn tài liệu văn bản của Ban.

- Phối hợp với Công đoàn cơ quan chăm lo đời sống vật chất tinh thần cho cán bộ, công chức, viên chức trong Ban.

- Chuẩn bị khánh tiết và vệ sinh phòng họp, phòng làm việc, khuôn viên cơ quan. Thực hiện việc đón tiếp các đoàn khách.

- Thực hiện việc quản lý, bố trí, sắp xếp xe ô tô đưa, đón Lãnh đạo đi công tác đảm bảo an toàn, đúng thời gian.

- Công tác tin học: Quản lý và vận hành mạng tin học của cơ quan, ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý, tham gia quản lý Website của Ban.

2.3. Công tác Tài chính

- Lập kế hoạch, dự toán thu, chi ngân sách, kinh phí quản lý hành chính, kinh phí hoạt động sự nghiệp, kinh phí xúc tiến đầu tư, kinh phí hoạt động bảo vệ môi trường, và các nguồn kinh phí khác.

- Tổ chức quản lý việc sử dụng các nguồn kinh phí; quản lý quỹ tiền mặt, thu, chi theo đúng quy định; chấp hành và thực hiện đúng chế độ tài chính, chế độ báo cáo quyết toán và kiểm kê tài sản theo đúng quy định.

- Tham mưu công tác quản lý tài sản cơ quan: Mở sổ theo dõi tài sản, thu, chi, nhập, xuất văn phòng phẩm, xây dựng và thực hiện quy chế chi tiêu nội bộ, mua sắm, quản lý và sử dụng tài sản công của Ban theo quy định của pháp luật; xây dựng và thực hiện các định mức chi tiêu, sử dụng vật tư hàng hoá đảm bảo tiết kiệm.

- Hướng dẫn, quyết toán hoạt động tài chính của đơn vị sự nghiệp trực thuộc Ban.

2.5. Công tác thanh tra, phòng chống tham nhũng

- Tham mưu về công tác thanh tra, kiểm tra nội bộ cơ quan, giúp Trưởng Ban thực hiện chức năng đôn đốc, cùng các phòng chuyên môn thực hiện nhiệm vụ được giao.

- Dự thảo các loại văn bản khác theo yêu cầu.

2.6. Công tác Thi đua – Khen thưởng và Kỷ luật

- Tham mưu giúp lãnh đạo Ban thực hiện công tác thi đua, khen thưởng và kỷ luật của cơ quan theo đúng quy định.

- Phối hợp với các phòng chuyên môn hướng dẫn phong trào thi đua, khen thưởng cho Doanh nghiệp trong khu công nghiệp.

2.7. Thực hiện công tác thông tin, báo cáo định kỳ và đột xuất về tình hình thực hiện nhiệm vụ trong các lĩnh vực công tác được giao.

- Tham mưu xây dựng và triển khai thực hiện các kế hoạch, chương trình công tác của cơ quan hàng tháng, quý, năm.

- Tham mưu giúp Lãnh đạo Ban theo dõi, tổng hợp dự thảo báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ chung của cơ quan, báo cáo chuyên đề của Ban quản lý. Chuẩn bị các văn bản phục vụ giao ban định kỳ và phát hành thông báo ý kiến kết luận của trưởng ban tại cuộc họp giao ban cơ quan.

2.8. Phối hợp với các Phòng chuyên môn thuộc Ban, các Sở, ngành có liên quan trong thực hiện nhiệm vụ.

2.9. Tham gia ý kiến vào dự thảo các văn bản của Uỷ ban nhân dân tỉnh, các ngành của tỉnh, các Bộ, ngành Trung ương theo lĩnh vực được giao.

2.10. Thực hiện các nhiệm vụ khác do lãnh đạo Ban giao.

1. Vị trí, chức năng

- Phòng Quản lý doanh nghiệp là phòng chuyên môn thuộc Ban Quản lý. Thực hiện chức năng tham mưu cho Lãnh đạo Ban trong việc xây dựng và triển khai thực hiện các nhiệm vụ quản lý Nhà nước đối với công tác quản lý các doanh nghiệp, quản lý lao động tại các doanh nghiệp đầu tư trong các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Hòa Bình.

- Đại diện Ban Quản lý tại các khu công nghiệp.

- Hướng dẫn và hỗ trợ cho các doanh nghiệp trong thực hiện dự án đầu tư, hoạt động sản xuất kinh doanh.

2. Nhiệm vụ, quyền hạn

2.1. Quản lý doanh nghiệp

- Theo dõi, quản lý, báo cáo tình hình sản xuất kinh doanh của các Doanh nghiệp. Hướng dẫn, đôn đốc các doanh nghiệp lập báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh. Chủ trì, phối hợp với cơ quan chức năng giải quyết những khó khăn trong sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp.

- Tổ chức và phối hợp với các phòng ban, đơn vị, các cơ quan quản lý nhà nước trong công tác an ninh trật tự, công tác thanh tra, kiểm tra khiếu nại, tố cáo, phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực và xử lý các hành vi vi phạm hành chính trong khu công nghiệp.

- Giúp Trưởng Ban thực hiện công tác thông tin, báo cáo định kỳ và đột xuất về tình hình thực hiện nhiệm vụ trong các lĩnh vực công tác được giao với Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, Bộ Kế hoạch và Đầu tư và các Bộ, ngành liên quan; nhận báo cáo thống kê, báo cáo tài chính của doanh nghiệp hoạt động trong khu công nghiệp;

2.2. Quản lý lao động

- Thực hiện các nhiệm vụ quản lý lao động trong khu công nghiệp theo Thông tư số 32/2014/TT-BLĐTBXH ngày 01 tháng 12 năm 2014 của Bộ Lao động- Thương binh và xã hội về việc Hướng dẫn ủy quyền thực hiện một số nhiệm vụ quản lý nhà nước về lao động trong khu công nghiệp, khu chế xuất, khu kinh tế và khu công nghệ cao.

2.3. Đại diện Ban Quản lý tại các khu công nghiệp

- Hướng dẫn các thủ tục hành chính; Hỗ trợ doanh nghiệp thực hiện thủ tục hành chính “một cửa”; trực tiếp giải quyết một số công việc do Trưởng Ban Quản lý giao.

- Giúp Trưởng Ban nắm bắt tình hình doanh nghiệp trong các khu công nghiệp; đề xuất các biện pháp giải quyết những vấn đề vướng mắc, phát sinh trong quá trình xây dựng, hoạt động của các doanh nghiệp trong khu công nghiệp.

2.4. Công tác phòng chống cháy nổ

Phối hợp với các cơ quan liên quan thực hiện công tác quản lý nhà nước, kiểm tra, giám sát về phòng chống cháy nổ cho nhà đầu tư kinh doanh hạ tầng kỹ thuật các khu công nghiệp, các doanh nghiệp trong KCN theo quy định.

2.5. Phối hợp với Văn phòng, các Phòng chuyên môn thuộc Ban trong thực hiện nhiệm vụ; Chủ trì phối hợp với các Sở, ngành, các địa phương trong tỉnh xây dựng Quy chế phối hợp thực hiện; Thực hiện một số nhiệm vụ quản lý nhà nước về lĩnh vực quản lý lao động trong các khu công nghiệp theo uỷ quyền của Uỷ ban nhân dân tỉnh, các Sở, Ngành và Uỷ ban nhân dân các huyện, Thành phố.

2.6. Tham gia ý kiến vào dự thảo các văn bản của Uỷ ban nhân dân tỉnh, các ngành của tỉnh, các Bộ, ngành Trung ương theo lĩnh vực của phòng.

2.7. Thực hiện các nhiệm vụ khác do lãnh đạo Ban giao.

1.Chức năng

Phòng Quản lý tài nguyên và Môi trường là phòng chuyên môn thuộc Ban Quản lý, Thực hiện chức năng tham mưu cho Lãnh đạo Ban trong việc xây dựng và triển khai thực hiện các nhiệm vụ quản lý Nhà nước đối với công tác Quản lý tài nguyên và Môi trường trong các khu công nghiệp.

2. Nhiệm vụ, quyền hạn

2.1. Công tác tuyên truyền

- Tổ chức tuyên truyền, phổ biến và hướng dẫn thực hiện các văn bản pháp luật về bảo vệ môi trường nhằm nâng cao nhận thức về bảo vệ môi trường cho chủ đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng kỹ thuật KCN và các doanh nghiệp trong KCN.

 - Chủ trì, phối hợp thực hiện các chương trình về truyền thông môi trường; Phát hành các ấn phẩm truyền thông về môi trường.

- Giúp Trưởng Ban thực hiện công tác thông tin, báo cáo định kỳ và đột xuất về tình hình thực hiện nhiệm vụ trong các lĩnh vực công tác được giao với Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, Bộ Kế hoạch và Đầu tư và các Bộ, Ngành liên quan.

- Phối hợp với văn phòng Ban xây dựng dự toán kinh phí sự nghiệp môi trường hàng năm và tổ chức thực hiện.

2.2. Công tác Quản lý tài nguyên và Môi trường

a. Về công tác quản lý Tài nguyên

a.1.1. Tài nguyên đất

- Tham mưu lập kế hoạch sử dụng đất hàng năm, 5 năm trong các KCN. Chủ trì, phối hợp với phòng quản lý đầu tư theo dõi việc sử dụng có hiệu quả quỹ đất của các dự án, báo cáo lãnh đạo Ban xem xét phương án thu hồi các dự án sử dụng đất không đúng mục đích hoặc để lãng phí đất. Theo dõi biến động về sử dụng đất; phối hợp các cơ quan liên quan cập nhật, chỉnh lý các tài liệu và bản đồ về sử dụng đất KCN. Tham mưu, giải quyết tranh chấp đất đai trong KCN.

- Theo dõi và tham mưu cho lãnh đạo Ban về quản lý tài nguyên đất: giao đất, cho thuê đất, thu hồi đất, chuyển quyền sử dụng đất, chuyển mục đích sử dụng đất... trong các KCN theo hướng dẫn, phân cấp và ủy quyền của các cơ quan có thẩm quyền.

a.1.2. Tài nguyên nước

- Tham gia thẩm định hồ sơ gia hạn, thay đổi thời hạn, điều chỉnh nội dung, đình chỉ hiệu lực và thu hồi giấy phép thăm dò, khai thác, sử dụng tài nguyên nước, giấy phép xả nước thải vào nguồn nước trong các KCN theo thẩm quyền; thanh tra, kiểm tra các hoạt động về tài nguyên nước quy định trong giấy phép.

- Tổng hợp tình hình khai thác, sử dụng nước, các nguồn thải vào các nguồn nước trong các KCN.

b. Về công tác quản lý Môi trường

- Tham mưu lập kế hoạch và tổ chức thực hiện kế hoạch bảo vệ môi trường hàng năm trong các KCN theo thẩm quyền.

- Tham gia hội đồng thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường đối với các dự án trong khu công nghiệp (đối với các dự án thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định; Sở Tài nguyên &Môi trường là cơ quan chủ trì thẩm định);

- Tiếp nhận đăng ký và xác nhận kế hoạch bảo vệ môi trường cho các đối tượng thuộc diện phải đăng ký trong khu công nghiệp theo ủy quyền của cơ quan chuyên môn về môi trường (Sở Tài nguyên & Môi trường, Ủy ban nhân dân các huyện và thành phố có KCN);

- Tổ chức thẩm định, phê duyệt đề án bảo vệ môi trường chi tiết, đề án bảo vệ môi trường đơn giản của các dự án trong khu công nghiệp theo ủy quyền của cơ quan có thẩm quyền;

- Tổ chức kiểm tra, xác nhận hoàn thành công trình bảo vệ môi trường phục vụ giai đoạn vận hành dự án đối với các dự án đầu tư trong khu công nghiệp theo quy định của pháp luật.

- Phối hợp với các cơ quan chức năng giải quyết các tranh chấp, các vấn đề về môi trường phát sinh giữa các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh trong khu công nghiệp hoặc với các tổ chức cá nhân ngoài khu công nghiệp;

2.3. Chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan tiến hành kiểm tra, rà soát công tác bảo vệ môi trường đối với các doanh nghiệp trong khu công nghiệp.

2.4. Chủ trì phối hợp với các Sở, ngành, các địa phương trong tỉnh xây dựng Quy chế phối hợp thực hiện một số nhiệm vụ quản lý nhà nước về lĩnh vực quản lý môi trường trong các khu công nghiệp.

2.5. Tham gia ý kiến vào dự thảo các văn bản của Uỷ ban nhân dân tỉnh, các ngành của tỉnh, các Bộ, ngành Trung ương theo lĩnh vực của phòng.

2.6. Thực hiện các nhiệm vụ khác do lãnh đạo ban giao.

1. Vị trí, chức năng

- Phòng Quản lý đầu tư là phòng chuyên môn thuộc Ban Quản lý. Thực hiện chức năng tham mưu cho Lãnh đạo Ban trong việc xây dựng và triển khai thực hiện các nhiệm vụ quản lý nhà nước đối với công tác Quản lý đầu tư các dự án đầu tư trong các KCN tỉnh Hòa Bình; quản lý nhà nước về lĩnh vực thương mại.

- Tham mưu giúp Lãnh đạo Ban về lĩnh vực xúc tiến đầu tư.

2. Nhiệm vụ, quyền hạn

2.1. Công tác xúc tiến đầu tư

- Tham mưu lập kế hoạch xúc tiến đầu tư hàng năm trình lãnh đạo Ban phê duyệt làm cơ sở thực hiện; tham gia các chương trình xúc tiến đầu tư vào các KCN do Bộ Kế hoạch và Đầu tư, các Bộ, Ngành và UBND tỉnh tổ chức; Là đầu mối thực hiện công tác xúc tiến đầu tư, kêu gọi các dự án đầu tư vào các khu công nghiệp.

- Chủ trì, phối hợp các phòng chuyên môn thuộc Ban nghiên cứu các cơ chế chính sách của Tỉnh, của Chính phủ, tham mưu đề xuất bổ sung cơ chế, chính sách, các ưu đãi hỗ trợ đầu tư, danh mục dự án ưu tiên, khuyến khích đầu tư vào các KCN phù hợp tình hình thực tế theo từng thời kỳ báo cáo lãnh đạo Ban trình UBND tỉnh phê duyệt.

- Hỗ trợ các chủ đầu tư hạ tầng các khu công nghiệp trong công tác xúc tiến đầu tư. Hướng dẫn quy trình, thủ tục hồ sơ dự án đầu tư vào các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh.

- Hướng dẫn các Chủ đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng lập hồ sơ xin thành lập, mở rộng khu công nghiệp.

- Phối hợp với bộ phận ”một cửa” hướng dẫn, trợ giúp các nhà đầu tư hoàn chỉnh các thủ tục đăng ký đầu tư. Phối hợp với sở Kế hoạch & đầu tư hướng dẫn các nhà đầu tư thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp theo cơ chế ”một cửa, một cửa liên thông”. Phối hợp giải quyết thủ tục đăng ký đầu tư và thủ tục đăng ký doanh nghiệp của nhà đầu tư nước ngoài theo hướng dẫn của Bộ Kế hoạch & Đầu tư. Kiểm tra tính hợp lý, hợp lệ hoặc tổ chức thẩm tra hồ sơ dự án trình Trưởng Ban cấp và điều chỉnh Quyết định chủ trương đầu tư Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho các dự án đầu tư vào các khu công nghiệp theo quy định của pháp luật.

- Tham mưu giúp Trưởng ban quản lý, duy trì hoạt động trang thông tin điện tử (Website) của Ban quản lý. Trực tiếp biên soạn các văn bản liên quan đến công tác mời gọi, thu hút đầu tư vào các KCN bằng tiếng Anh đăng tải trên Website của Ban; Thường trực trang thông tin điện tử của Ban.

- Chịu trách nhiệm dịch các tài liệu cần thiết của Ban ra tiếng Anh theo yêu cầu của Lãnh đạo Ban, thực hiện phiên dịch tiếng Anh trong các cuộc tiếp xúc làm việc giữa lãnh đạo Ban với các nhà đầu tư, các doanh nghiệp.

- Phối hợp với Văn phòng xây dựng dự toán kinh phí hoạt động xúc tiến đầu tư hằng năm của Ban và tổ chức thực hiện.

- Tiếp nhận đăng ký khung giá cho thuê đất, cho thuê lại đất và phí hạ tầng khu công nghiệp của nhà đầu tư xây dựng kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp.

2.2. Công tác quản lý đầu tư

- Kiểm tra việc thực hiện mục tiêu đầu tư trong Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, tiến độ đầu tư, góp vốn của các dự án trong các khu công nghiệp, đề xuất biện pháp xử lý đối với các trường hợp vi phạm các quy định của pháp luật.

- Chủ trì, phối hợp với các phòng chức năng trong Ban tổng hợp, đánh giá hiệu quả đầu tư vào các khu công nghiệp.

- Thực hiện báo cáo định kỳ, đột xuất với các cơ quan có liên quan trong lĩnh vực phát triển các khu công nghiệp, tình hình cấp, điều chỉnh Quyết định chủ trương đầu tư, Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, và các lĩnh vực khác có liên quan theo quy định.

- Xây dựng hệ thống thông tin về khu công nghiệp trên địa bàn và kết nối với hệ thống thông tin quốc gia về khu công nghiệp;

2.3. Về quản lý thương mại

- Hướng dẫn, xem xét hồ sơ, trình lãnh đạo cấp, cấp lại, sửa đổi, gia hạn, thu hồi giấy phép thành lập Văn phòng đại diện thương mại của tổ chức và thương nhân nước ngoài đặt trụ sở tại khu công nghiệp.

- Cấp Giấy phép kinh doanh, bổ sung mục tiêu kinh doanh đối với hoạt động mua bán hàng hóa và các hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hóa cho doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài và nhà đầu tư nước ngoài đầu tư vào khu công nghiệp theo quy định của pháp luật, hướng dẫn của Bộ Công Thương và ủy quyền của UBND cấp tỉnh;

- Cấp, cấp lại, sửa đổi, bổ sung các loại Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh, Giấy phép kinh doanh một số mặt hàng thuộc phạm vi quản lý chuyên ngành cho thương nhân đặt trụ sở và có cơ sở kinh doanh tại khu công nghiệp theo hướng dẫn của Bộ Công Thương;

- Cấp các loại giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa sản xuất trong khu công nghiệp theo hướng dẫn, ủy quyền của Bộ Công Thương.

2.4. Phối hợp với Văn phòng, các Phòng chuyên môn thuộc Ban trong thực hiện nhiệm vụ..

2.5. Chủ trì xây dựng các văn bản thuộc lĩnh vực của phòng. Tham gia ý kiến vào dự thảo các văn bản của Uỷ ban nhân dân tỉnh, các ngành theo lĩnh vực của phòng.

2.6. Thực hiện các nhiệm vụ khác do lãnh đạo Ban giao.

Thông báo

CÔNG ĐIỆN KHẨN SỐ 09 CỦA CHỦ TỊCH UBND TỈNH HÒA BÌNH


THÔNG BÁO THỜI GIAN LÀM VIỆC CỦA BAN QUẢN LÝ CÁC KHU CÔNG NGHIỆP TỈNH HÒA BÌNH


HỘI NGHỊ ĐỐI THOẠI VỚI CÁC NHÀ ĐẦU TƯ, DOANH NGHIỆP FDI


THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA BAN QUẢN LÝ CÁC KHU CÔNG NGHIỆP


THÔNG BÁO CÔNG KHAI DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THỰC HIỆN TIẾP NHẬN, TRẢ KẾT QUẢ GIẢI QUYẾT TTHC QUA DỊCH VỤ BƯU CHÍNH CÔNG ÍCH


CÔNG ĐIỆN KHẨN SỐ 09 CỦA CHỦ TỊCH UBND TỈNH HÒA BÌNH


THÔNG BÁO THỜI GIAN LÀM VIỆC CỦA BAN QUẢN LÝ CÁC KHU CÔNG NGHIỆP TỈNH HÒA BÌNH


HỘI NGHỊ ĐỐI THOẠI VỚI CÁC NHÀ ĐẦU TƯ, DOANH NGHIỆP FDI


THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA BAN QUẢN LÝ CÁC KHU CÔNG NGHIỆP


THÔNG BÁO CÔNG KHAI DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THỰC HIỆN TIẾP NHẬN, TRẢ KẾT QUẢ GIẢI QUYẾT TTHC QUA DỊCH VỤ BƯU CHÍNH CÔNG ÍCH


CÔNG ĐIỆN KHẨN SỐ 09 CỦA CHỦ TỊCH UBND TỈNH HÒA BÌNH


THÔNG BÁO THỜI GIAN LÀM VIỆC CỦA BAN QUẢN LÝ CÁC KHU CÔNG NGHIỆP TỈNH HÒA BÌNH


HỘI NGHỊ ĐỐI THOẠI VỚI CÁC NHÀ ĐẦU TƯ, DOANH NGHIỆP FDI


THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA BAN QUẢN LÝ CÁC KHU CÔNG NGHIỆP


THÔNG BÁO CÔNG KHAI DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THỰC HIỆN TIẾP NHẬN, TRẢ KẾT QUẢ GIẢI QUYẾT TTHC QUA DỊCH VỤ BƯU CHÍNH CÔNG ÍCH


CÔNG ĐIỆN KHẨN SỐ 09 CỦA CHỦ TỊCH UBND TỈNH HÒA BÌNH


THÔNG BÁO THỜI GIAN LÀM VIỆC CỦA BAN QUẢN LÝ CÁC KHU CÔNG NGHIỆP TỈNH HÒA BÌNH


HỘI NGHỊ ĐỐI THOẠI VỚI CÁC NHÀ ĐẦU TƯ, DOANH NGHIỆP FDI


THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA BAN QUẢN LÝ CÁC KHU CÔNG NGHIỆP


THÔNG BÁO CÔNG KHAI DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THỰC HIỆN TIẾP NHẬN, TRẢ KẾT QUẢ GIẢI QUYẾT TTHC QUA DỊCH VỤ BƯU CHÍNH CÔNG ÍCH


CÔNG ĐIỆN KHẨN SỐ 09 CỦA CHỦ TỊCH UBND TỈNH HÒA BÌNH


THÔNG BÁO THỜI GIAN LÀM VIỆC CỦA BAN QUẢN LÝ CÁC KHU CÔNG NGHIỆP TỈNH HÒA BÌNH


HỘI NGHỊ ĐỐI THOẠI VỚI CÁC NHÀ ĐẦU TƯ, DOANH NGHIỆP FDI


THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA BAN QUẢN LÝ CÁC KHU CÔNG NGHIỆP


THÔNG BÁO CÔNG KHAI DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THỰC HIỆN TIẾP NHẬN, TRẢ KẾT QUẢ GIẢI QUYẾT TTHC QUA DỊCH VỤ BƯU CHÍNH CÔNG ÍCH


CÔNG ĐIỆN KHẨN SỐ 09 CỦA CHỦ TỊCH UBND TỈNH HÒA BÌNH


THÔNG BÁO THỜI GIAN LÀM VIỆC CỦA BAN QUẢN LÝ CÁC KHU CÔNG NGHIỆP TỈNH HÒA BÌNH


HỘI NGHỊ ĐỐI THOẠI VỚI CÁC NHÀ ĐẦU TƯ, DOANH NGHIỆP FDI


THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA BAN QUẢN LÝ CÁC KHU CÔNG NGHIỆP


THÔNG BÁO CÔNG KHAI DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THỰC HIỆN TIẾP NHẬN, TRẢ KẾT QUẢ GIẢI QUYẾT TTHC QUA DỊCH VỤ BƯU CHÍNH CÔNG ÍCH


CÔNG ĐIỆN KHẨN SỐ 09 CỦA CHỦ TỊCH UBND TỈNH HÒA BÌNH


THÔNG BÁO THỜI GIAN LÀM VIỆC CỦA BAN QUẢN LÝ CÁC KHU CÔNG NGHIỆP TỈNH HÒA BÌNH


HỘI NGHỊ ĐỐI THOẠI VỚI CÁC NHÀ ĐẦU TƯ, DOANH NGHIỆP FDI


THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA BAN QUẢN LÝ CÁC KHU CÔNG NGHIỆP


THÔNG BÁO CÔNG KHAI DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THỰC HIỆN TIẾP NHẬN, TRẢ KẾT QUẢ GIẢI QUYẾT TTHC QUA DỊCH VỤ BƯU CHÍNH CÔNG ÍCH


CÔNG ĐIỆN KHẨN SỐ 09 CỦA CHỦ TỊCH UBND TỈNH HÒA BÌNH


THÔNG BÁO THỜI GIAN LÀM VIỆC CỦA BAN QUẢN LÝ CÁC KHU CÔNG NGHIỆP TỈNH HÒA BÌNH


HỘI NGHỊ ĐỐI THOẠI VỚI CÁC NHÀ ĐẦU TƯ, DOANH NGHIỆP FDI


THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA BAN QUẢN LÝ CÁC KHU CÔNG NGHIỆP


THÔNG BÁO CÔNG KHAI DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THỰC HIỆN TIẾP NHẬN, TRẢ KẾT QUẢ GIẢI QUYẾT TTHC QUA DỊCH VỤ BƯU CHÍNH CÔNG ÍCH524342424242

dichvucongquocgia

tiep nhan phan anh kien nghi

dich vu cong truc tuyen va he thong tra cuu

khucongnghiep

congbaocp

cong thong tin hb

bao HB

csdl

congbaohb

654634643554543

5644345435345

454354354588

7858757

7787885646

Thống kê truy cập

2678438
Hôm nay
Hôm qua
Tuần này
Tuần trước
Tháng này
Tháng trước
Tất cả
295
287
2716
1435753
4229
15032
2678438

Your IP: 3.236.228.250
2021-04-11 15:58

Thư viện ảnh

Template Settings

Color

For each color, the params below will be given default values
Blue Oranges Red

Body

Background Color
Text Color

Header

Background Color

Spotlight3

Background Color

Spotlight4

Background Color

Spotlight5

Background Color

Footer

Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Direction